სემინარი თემაზე: „ტოლერანტული კულტურის განვითარება საქართველოში: მიღწევები და არსებული გამოწვევები”


14 ნოემბერს, ტოლერანტობისკვირეულისფარგლებში, სოციალურმეცნიერებათასკოლისეთნიკურობისადამულტიკულტურიზმისშესწავლისბიბლიოთეკამდარესურსცენტრმაუმასპინძლასემინარსთემაზე: „ტოლერანტულიკულტურისგანვითარებასაქართველოში: მიღწევებიდაარსებულიგამოწვევები“.

სემინარზე მოწვეული სტუმრები იყვნენ:

  • რუსუდანგოცირიძე, ევანგელისტურბაპტისტურიეკლესიისეპისკოპოსი, რომელმაც ისაუბრა რელიგიურკონფესიათამდგომარეობაზესაქართველოში;
  • აგიტმირზოევი, ჩართულობისდაგანვითარებისცენტრის წარმომადგენელი.   ბატონმა აგიტმა ისაუბრაეთნიკურიუმცირესობებისჩართულობისადაინტეგრაციისპრობლემატიკაზე;
  • მარიამბეგაძე, ადამიანისუფლებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრისსტრატეგიულისამართალწარმოებისიურისტი. ქალბატონი მარიამის მოხსენება ეხებოდა ეკლესიისადასახელმწიფოსურთიერთობებისსამართლებრივპრობლემატიკას.

აღსანიშნავია, რომ სემინარი ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა.