დაიწყო საქართველოს უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე საბუთების მიღება.


დაიწყო საქართველოს უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე საბუთების მიღება.

ადგილების რაოდენობა-40;

 სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება 25 ადგილი.

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობაა ინგლისური ენის ფლობა B 1/2დონეზე. ენის ფლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს შეიძლება წარმოადგენდეს  დიპლომის  დანართი, რომელშიც მითითებულია უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისური ენა ან ,ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,  საუნივერსიტეტო გამოცდა ენის  ცოდნის დასადასტურებლად.

მიმართულებები: ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ისტორია, ფიზიკა, მათემატიკა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

 მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი);
  • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი) ან ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი(ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი);
  •  1 ფოტოსურათი (3x4) და ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი.
  • შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა;
  • დაფინანსებული აპლიკანტების გამოვლენა მოხდება შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის/ტესტირების შედეგების საფუძველზე.

 

 საბუთების მიღება წარმოებს მისამართზე; კოსტავას 77, საქართველოს უნივერსიტეტის IV კორპუსი, V სართული,  2017  წლის  12 ივნისიდან 1 სექტემბრამდე.   შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა/ტესტირება  ჩატარდება  4 და 5 სექტემბერს.

შევსებული აპლიკაცია გამოაგზავნეთ მისამართზე: t.gudushauri@ug.edu.ge

სწავლების დრო მაქსიმალურად მოქნილია (საღამოს საათები)და განისაზღვრება ჯგუფთან შეთანხმებით.