პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ხშირად დასმული კითხვები


1.როგორ გავაკეთო შიდა მობილობა/გარე მობილობა ?

იმისათვის, რომ სტუდენტმა მიიღოს მონაწილეობა  გარე მობილობაში, ამისათვის აუცილებელია, რომ უნივერსიტეტს წარუდგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:

ა) სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);

ბ) ამონაწერის სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანებიდან;

გ) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის ბრძანებიდან.

 

მას შემდეგ რაც სტუდენტი წარადგენს აღნშნულ საბუთებს კრედიტების აღიარების კომისია ადგენს სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ. ამ მიზნით კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსები ან/და გამოცდის ჩაბარება. კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ კრედიტების აღიარებამდე  სტუდენტი ვერ დარეგისტრირდება  საგნებზე.

 

2.სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლა (შიდა მობილობა)?

 • სტუდენტს საშუელება ეძლება შიდა მობილობაში მონაწილეობა მიიღოს ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე.
 • შიდა მობილობით სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლისას სტუდენტის სწავლის საფასური განისაზღვრება მობილობით არჩეულ პროგრამაზე მისი უნივერსიტეტში ჩარიცხვის პერიოდისათვის დადგენილი გადასახადით.
 • კრედიტების აღიარების კომისია ადგენს სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული კომპონენტების თავსებადობას. კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ თავსებადობის დადგენამდე სტუდენტი ვერ დარეგისტრირდება საგნებზე.
 • იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი გადადის იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის პრიორიტეტული კომპონენტია მათემატიკა, სკოლა ვალდებულია ჩაუტაროს მათემატიკის ცოდნის შეფასების გამოცდა. ეს წესი ვრცელდება იმ სტუდენტზე, რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული მათემატიკის ერთიანი ეროვნული გამოცდა.

 

3.მენახება თუ არა აკადემიური შვებულების აღების შემთხვევაში თანხა?

აკადემიური შვებულების გაფორმების გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისას სტუდენტს ენახება გადახდილი სწავლის საფასური შემდეგ შემთხვევებში:

 • სრულად, თუ აკადემიური შვებულების შესახებ უნივერსიტეტს განცხადებით მიმართა სასწავლო წლის დაწყებიდან პირველი ოთხი კვირის განმავლობაში;
 • წლიური სწავლის საფასურის ნახევარი, თუ აკადემიური შვებულების შესახებ უნივერსიტეტს განცხადებით მიმართა სასწავლო წლის დაწყებიდან ოთხი კვირის შემდეგ, მაგრამ ფინალურ გამოცდებამდე, ასევე გაზაფხულის სემესტრის დაწყებამდე;
 • წლიური სწავლის საფასურის მეოთხედი გაზაფხულის სემესტრის დაწყებიდან პირველი ოთხი კვირის განმავლობაში;
 • მობილობის წესით ჩარიცხულ ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხულ სტუდენტებზე ამ მუხლით გათვალისწინებული 4 კვირიანი ვადის ათვლა იწყება ჩარიცხვის ბრძანების თარიღიდან;
 • შენახული სწავლის საფასურის გამოყენება სტუდენტს შეეძლება საქართველოს უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში.

 

4.რა შემთხვევაში მიბრუნდება თანხა თუ გადავწყვეტრომ შევიწყვიტო სტუდენტის სტატუსი? 

გადახდილი სწავლის საფასური სტუდენტს უკან არ უბრუნდება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სტუდენტი სტატუსის შეწყვეტის შესახებ განცხადებით უნივერსიტეტს მიმართავს აკადემიური წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 4 კვირისა. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში აკადემიური წლის  დაწყებამდე უნივერსიტეტს უნარჩუნდება წლიური საფასურის 30, ხოლო დაწყებიდან ოთხი კვირის განმავლობაში - 50 პროცენტი.

 

5.შიდა მობილობის/გარე მობილობის დროს რა საგნები იქნება/არ იქნება აღიარებული?

კრედიტების აღიარების კომისია ადგენს სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ. ამ მიზნით კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსები ან/და გამოცდის ჩაბარება. კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ კრედიტების აღიარებამდე სტუდენტი ვერ დარეგისტრირდება  საგნებზე.

 

6.რას გულისხმობს ადმინისტრაცილი რეგისტრაცია და რა ვადებში ცხადდება იგი?

სტუდენტის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია გულისხმობს სარეგისტრაციო ვადებში სწავლის წლიური საფასურის სრულად გადახდას.

პირველკურსელთათვის და მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის რეგისტრაციის ვადები  განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით.

 • საბაკალავრო სწავლების სტუდენტი მომდევნო სასწავლო წელზე რეგისტრირდება არა უგვიანეს 15 ივნისისა. სამაგისტრო სწავლების სტუდენტი შემოდგომის სემესტრისათვის რეგისტრირდება არა უგვიანეს 30 ივნისისა, ხოლო გაზაფხულის სემესტრისათვის არა უგვიანეს 30 დეკემბრისა.

 

7.რა შემთხვევაში ხდება სტატუსის აღდგენა და რა ვადებში

სტუდენტის სტატუსის აღდგენისთვის განცხადება მიიღება:

 • შემოდგომის სემესტრიდან სწავლის გასაგრძელებლად - 20 მაისიდან 15 ივნისამდე;
 • გაზაფხულის სემესტრიდან სწავლის გასაგრძელებლად - 30 სექტემბრიდან 20 ნოემბრამდე;

 

 სტუდენტის სტატუსის აღდგენის წინაპირობაა:

 • სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, თუ სტატუსის შეჩერების საფუძველი ამ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა იყო;
 • იმ სტუდენტებს, რომელთაც სტატუსი შეუჩერდათ ადმინისტარციული რეგისტრაციის  არ  გავლის  გამო, ვალდებულნი არიან  გადიხადონ  როგორც  სწავლის  საფასური, ასევე  ადმინისტარციული  რეგისტრაციის  არ  გავლის  გამო ამ დებულებით    დაკისრებული  სანქცია;
 • აკადემიური შვებულების გაფორმების მიზეზის აღმოფხვრა, თუ სტუდენტს სტატუსი შეუჩერდა აკადემიური შვებულების გაფორმების გამო;
 • საბაკალავრო სწავლების სტუდენტის ჩარიცხვიდან 4 აკადემიური წლის, ხოლო სამაგისტრო სწავლების სტუდენტისათვის ჩარიცხვიდან 3 აკადემიური წლის განმავლობაში სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ურთიერთობები წარიმართება მათ შორის სტუდენტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისას გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. პროგრამის ხანგრძლივობის ვადის გასვლის შემდეგ სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას სტუდენტთან გააფორმოს ახალი ხელშეკრულება აღდგენის პერიოდისთვის დადგენილი პროგრამის საფასურის გათვალისწინებით;
 • სტუდენტს სტატუსი არ აღუდგება, თუ არსებობს ამ დებულებით გათვალისწინებული სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი;
 • სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან არაუმეტეს 5 წლისა. სხვა პროგრამაზე აღდგენის შემთხვევაში, კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ სწავლის შედეგების თავსებადობის დადგენის საფუძველზე, შეიძლება განისაზღვროს დამატებითი კომპონენტების გავლის აუცილებლობა.

 

8.როგორ უნდა გადმოვიდე თქვენს უნივერსიტეტში ?

რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ eqe.ge-ზე და აირჩიოთ ჩვენი უნივერსიტეტი

 

9.რა არის ფორმა 26 ?

ფორმა 26 არის ცნობა, რომლის მიხედვითაც სტუდენტი არის ჩვენი უნივერსიტეტის მიმდინარე სტუდენტი და სწავლების ვადა გრძელდება ამა და ამ თარიღამდე.

 

10.რა შემთხვევაში ხდება საგნის გაუქმება ?

თუ ჯგუფში რეგისტრირებულია 10 კაცზე ნაკლები.

 

11.როგორ უნდა შევიცვალო ლექტორი ?

რეგისტრაციიის დროს 2 კვირის ვადაში შესაძლებელია ჯგუფის გადარჩევა

 

12.რა საბუთები უნდა შემოვიტანო რეგისტრაციის დროს ?

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად სტუდენტი ვალდებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე შეავსოს ელექტრონული განაცხადი და წარმოადგინოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სკოლის ატესტატი/ბაკალავრის დიპლომი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (3X4);
 • სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს;
 • დირექტორის ბრძანებით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტები.(ცვლილება №25 დამტკიცებული 2013  წლის 16 იანვრის აკადემიური საბჭოს №2-14 ოქმით);
 • სავალდებულოა სარეგისტრაციო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებელზე წარმოდგენაც;
 • სარეგისტრაციო დოკუმენტები ინახება სტუდენტის პირად საქმეში. განცხადების საფუძველზე სტუდენტი უფლებამოსილია გაითხოვოს სკოლის ატესტატი/დიპლომი განსაზღვრული ვადით, რისი გადამეტება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია.

 

13.როგორ ითვლებაGPA ?

შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი დგინდება შემდეგნაირად:

 • ითვლება შედეგების საშუალო. შედეგების საშუალო გამოითვლება არჩეულ კომპონენტებში მიღებული ქულისა და კრედიტის ნამრავლების ჯამის შეფარდებით ამავე კომპონენტების კრედიტების ჯამთან;
 • შედეგების საშუალო კოეფიციენტი გამოითვლება ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს;
 • თუ შედეგების საშუალო კოეფიციენტი არანაკლებ 5-ია სტუდენტს ეძლევა სტიპენდია. სტიპენდიის მიღების წინაპირობაა წლიური 60 კრედიტის დაგროვება და სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნება. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, სტიპენდია გაიცემა სტატუსის აღდგენის შემდეგ.

 

14.როდის უნდა ავტვირთო პრეზენტაციები?

რეფერატის/წერითი ნაშრომის ჩაბარება მე-14 კვირას.

 

15.რა შემთხვევაში ხდება გამოცდის გადატანა?

 • გამოცდის აღდგენა ტარდება მხოლოდ ერთხელ გამოცდის აღდგენის კვირაში. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, გამოცდის აღდგენა დასაშვებია მომდევნო საგამოცდო პერიოდის ფარგლებში. დასკვნითი გამოცდის აღდგენის ვადა არ შეიძლება სცდებოდეს სასწავლო სემესტრის დასრულების ვადას. დასკვნით და შესაბამისი გამოცდის აღდგენას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა. აღდგენის ცხრილი სტუდენტს ეცნობება „ჩემი UG“–ის საგამოცდო ცხრილის მეშვეობით გამოცდის ჩატარებამდე მინიმუმ ორი დღით ადრე;
 • ავადმყოფობის გამო გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში, სტუდენტმა „ჩემი UG“–ის მეშვეობით შესაბამისი გამოცდის დამთავრებამდე უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს. მან უნდა მიუთითოს ავადმყოფობის პერიოდში მისი ადგილსამყოფელის მისამართი, საკონტაქტო პირი, ტელეფონის ნომერი, როგორც საკუთარი ასევე მის მიერ მითითებული საკონტაქტო პირის. წინააღმდეგ შემთხვევაში განცხადება არ განიხილება. ავადმყოფობა საპატიო მიზეზად ჩაითვლება, თუ ის დადასტურებულია უნივერსიტეტის ექიმის მიერ. დაგვიანებით დაწერილი განცხადება არ განიხილება;
 • გამოცდის სხვა მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში, გამოცდის აღდგენის უფლების მოსაპოვებლად სტუდენტმა „ჩემი UG“–ის მეშვეობით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს არაუგვიანეს გამოცდის ჩატარების მომდევნო სამუშაო დღისა და გამოცდის აღდგენამდე წარმოადგინოს საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გამოცდის გაცდენის საპატიო მიზეზებია: ავადმყოფობა, მშობიარობა, ოჯახის წევრის გარდაცვალება, მაგისტრანტების სამსახურებრივი მივლინება ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევა. გამოცდის გაცდენის მიზეზის საპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდას აღადგენს გადასახადის გადახდის გარეშე;
 • სტუდენტი, რომლიც გამოირჩევა მნიშვნელოვანი წარმატებებით საზოგადოებრივი საქმიანობის, სპორტის ან ხელოვნების სფეროში, კერძოდ, თუ სტუდენტი არის საქართველოს ან საერთაშორისო ტურნირების, საერთაშორისო კონკურსების, ფესტივალების გამარჯვებული, პრიზიორი, ლაურიატი და სხვა შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში სარგებლობს იმ გამოცდის უფასოდ აღდგენის უფლებით, რომლის გაცდენის მიზეზი შესაბამის ღონისძიებაში მონაწილეობაა. ასეთ შემთხვევაში, სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს გამოცდამდე ერთი სამუშაო დღით ადრე და განცხადებას დაურთოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;
 • არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი გამოცდის აღდგენის შემთხვევაში სტუდენტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს მიმართავს არაუგვიანეს გამოცდის ჩატარების მომდევნო ორი სამუშაო დღისა. განცხადებას უნდა დაერთოს გამოცდის აღდგენის საფასურის გადახდის ქვითარი;
 • ექიმის მიერ განცხადების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში გამოცდა აღდგენას არ ექვემდებარება.

 

16.არ მიწერია შეფასება და რა ვქნა?

მიმართოს ლექტორს.

 

17.არ არის ატვირთული გამოცდა და ვის მივმართო?

განცხადება უნდა დაწეროს თავისუფალ ბლანკზე სასწავლო ოფისის სახელზე.

 

18.როდის უნდა გავიტანო გამზადებული საბუთები?

განცხადების დაწერიდან მეორე სამუშაო დღეს.

 

19.ვისვენებთ თუ არა დღესასწაულების დროს?

სასწავლო პროცესი არ მიმდინარეობს:

 • მარიამობას - 28 აგვისტოს;
 • გიორგობას - 23 ნოემბერს;
 • დამოუკიდებლობის დღეს - 26 მაისს;
 • ახალი წლის პერიოდში - 30 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით;
 • აღდგომის კვირას-აღდგომის წინა ოთხშაბათიდან მომდევნო კვირის სამშაბათის ჩათვლით.

 

20.რა შემთხვევაში ეთვლება სტუდენტს საგანი ჩავარდნილად?

თუ ფინალურ გამოცდაში ვერ აიღო 18 ქულა და საბოლოოდ ვერ დააგროვა 51.

 

21.რამდენი კრედიტი უნდა ჰქონდეს სტუდენტს დაგროვილირომ შეძლოს საბაკალავრო ნაშრომზე რეგისტრაცია? 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 210 კრედიტი იმისათვის რომ მოახერხოს საბაკალავრო ნაშრომზე რეგისტრაცია.

 

22.რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი წარჩინების დიპლომს? 

თუ შედეგების საშუალო არანაკლებ 3.5-ია სტუდენტს გადაეცემა წარჩინების დიპლომი.

 

23.რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი სტიპენდიას?

თუ შედეგების საშუალო კოეფიციენტი არანაკლებ5-ია სტუდენტს ეძლევა სტიპენდია. სტიპენდიის მიღების წინაპირობაა წლიური 60 კრედიტის დაგროვება და სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნება. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, სტიპენდია გაიცემა სტატუსის აღდგენის შემდეგ.

 

24.საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხანგრძლივობა?

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს (8 სემესტრს), ხოლო სამაგისტრო - 120 კრედიტს (4 სემესტრს). სწავლების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ბაკალავრიატში - 12, მაგისტრატურაში - 10 სემესტრამდე.

 

25.რა არის პრერეკვიზიტი?

საგნის წინაპირობა.

 

26.სტუდენტთა მაქსიმალური და მინიმალური რაოდენობა ჯგუფში? 

სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფებში განისაზღვრება 25, გამონაკლისის სახით - 50 სტუდენტით. ჯგუფში 10-ზე ნაკლები სტუდენტის დარეგისტრირების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას არ გახსნას ჯგუფი.

 

27.რამდენი დღის ვადაში მიიღება სტუდენტის პრეტენზია შეფასების არარსებობაზე ? 

სამი დღის ვადაში.

 

28.ხდება თუ არა სწავლის საფასურის ცვლილება და რა შემთხვევაში?

სწავლის საფასურის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ გარემოებათა არსებითი ცვლილებების დროს, რაც დგინდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

 

29.რა ვადებში უნდა მიმართოს სოციალურ საკითხთა კომისიას სტუდენტმა?

სტუდენტმა უნდა მიმართოს განცხადებით „ჩემი UG“–ს მეშვეობით დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში, რომელიც შეტყობინების სახით ეგზავნება სტუდენტს, კომისიის მუშაობის დაწყებამდე 1 კვირით ადრე.

 

30.თუ სტუდენტი წლის განმავლობაში იღებს 66 კრედიტსროდის იხდის ზედმეტი 6 კრედიტისსაფასურს?

თუ სტუდენტი სასწავლო წლის განმავლობაში რეგისტრირდება 60-ზე მეტ კრედიტზე, მან გაზაფხულის სემესტრზე აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდში უნდა გადაიხადოს დამატებითი კრედიტების ღირებულება. კრედიტის ღირებულება ითვლება წლიური სწავლის საფასურის 60-ზე გაყოფით.

 

31.რამდენი საათია 1 კრედიტი? 

ერთი კრედიტი 25 ასტრონომიული საათია.

 

32.რამდენ კვირაზეა გათვლილი საგანმანათლებლო კომპონენტი?

საგანამანათლებლო კომპონენტი გათვლილია19 კვირაზე.

 

33.რომელ კვირას არის შუალედური გამოცდაფინალურიპრეზენტაცია? 

 • შუალედური გამოცდა მე-8 კვირას;
 • ე)რეფერატის/წერითი ნაშრომის ჩაბარება მე-14 კვირას;
 • რეფერატი ან ხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას/დასკვნით გამოცდას მე-16-მე-19 კვირას.

 

34.გამოცდის შეფასების გასაჩივრება (ვადებირა დროს ხდებაროგორ ხდება) ?

სტუდენტი უფლებამოსილია გაეცნოს საგამოცდო ნაშრომს და არაუგვიანეს გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებიდან მესამე დღისა „ჩემი UG“–ის მეშვეობით განცხადებით მიმართოს მისი სკოლის დირექტორს. სტუდენტმა განცხადებაში უნდა მიუთითოს თუ რომელ საკითხს ან შეფასების რა ნაწილის აპროტესტებს. ზოგადი პროტესტი არ განიხილება. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში სკოლის დირექტორი უზრუნველყოფს განცხადების განხილვასა და შედეგების სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისათვის მიწოდებას.

 

35.დასკვნითი გამოცდის ჩაბარების მოთხოვნა? 

30 ქულიდან 18ის აღება

 

36.აკადემიური შვებულების გაფორმების საფუძვლები ?

აკადემიური შვებულების გაფორმების საფუძველია:

 • ავადმყოფობა, რომელიც ხანგრძლივი დროით იწვევს სტუდენტის სასწავლო პროცესისგან ჩამოშორებას, დადასტურებული უნივერსიტეტის ექიმის მიერ;
 • უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა;
 • სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა, როცა განაჩენის აღსრულება უნდა მოხდეს ისეთი ფორმით, რომელიც შეუძლებელს ხდის სტუდენტის მიერ სწავლის გაგრძელებას;
 • საზოგადოებრივი საქმიანობის, სპორტის თუ ხელოვნების სფეროში მოღვაწე სტუდენტების საქართველოს, რეგიონული თუ საერთაშორისო ტურნირებში, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მომზადება, რაც შეუძლებელს ხდის სასწავლო პროცესში მონაწილეობის მიღებას;
 • მეურვედ ან მზრუნველად დანიშვნა;
 • ორსულობა, მშობიარობა და ახალშობილის მოვლა;
 • სხვა საპატიო მიზეზით, სკოლის საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე დირექტორის გადაწყვეტილება. 

 

37.რამდენი დღის ვადაში მიმართავს სტუდენტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს
გამოცდაზე
 ხელმეორედ გასვლის შემთხვევაში?

ქულის დადებიდან 3 დღის ვადაში.

 

38.საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების მოცულობა?

ნაშრომის მოცულობა ბაკალავრიატის საფეხურზე შეადგენს - 14 000- 18 000 სიტყვა (დაახლოებით 60-80 გვერდი), ხოლო მაგისტრატურის საფეხურზე - 18 000 – 23 000 სიტყვა (დაახლოებით 80-100 გვერდი).

 

39.რას მოიცავს საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის კონცეფცია? 

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის კონფეცია მოიცავს: პრობლემას/საკითხს, და ჰიპოთეზას; შესასწავლი საკითხის ირგვლივ არსებული სპეციალური ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვას, კვლევის ადეკვატურ მეთოდებს.

 

40.რამდენ ქულიანია წინასწარი განაცხადი? 

წინასწარი განაცხადის შეფასებაა 25 ქულა.

 

41.რომელკვირას არის საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვადა რამდენ ქულიანია?

მეცხრამეტე კვირას, დაცვის მაქსიმალური შეფასებაა 60 ქულა.

 

42.რამდენ ქულიანია კონცეფცია?

კონცეფციის მაქსიმალური შეფასება არის 15 ქულა.

 

43.რამდენი დღე ეძლევა სტუდენტს ნაშრომის ხარვეზის გამომსასწორებლად?

ხარვეზის გამოსასწორებლად სტუდენტს ეძლევა 5 სამუშაო დღე.