თუ სწავლა გინდა
   
სამაგისტრო


ინფორმაცია 2018 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 • ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში;
  ტესტის ნიმუში
 • გასაუბრება სპეციალობის მიხედვით.
 1. მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას  წარმოადგინოს:
 • გამოცდის საფასურის ქვითარი (20 ლარი). თანხის გადახდა შესაძლებელია ბაზის ბანკის ფილიალებში. ანგარიშის ნომერი: GE27BS0000000008736079;
 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი, ასლი), ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4).        
 • CV ფოტოსურათით და სამოტივაციო წერილი.
 • სავალდებულოა, როდესაც მობრძანდებით, თან იქონიოთ, CD - ზე ჩაწერილი ზემოთაღნიშნული სარეგისტრაციო დოკუმენტები.

 

სამართლის სამაგისტრო და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სრული დაფინანსების მოპოვების შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ფაილში:მიღება მაგისტრატურაზე-სამართლის სკოლა.