თუ სწავლა გინდა
   
სამაგისტრო


ინფორმაცია 2018 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთათვის!

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 1. ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში;
  ტესტის ნიმუში
 2. გასაუბრების თემატიკა სპეციალობის მიხედვით.

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 • ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში; ხოლო სამართლის პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის ინგლისური/გერმანული.
 • გასაუბრება სპეციალობის მიხედვით.

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, II სართული, ოთახი #-201.

მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას  წარმოადგინოს:

 • გამოცდის საფასურის ქვითარი (20 ლარი);

შენიშვნა: საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან თუ დახურული აქვთ B2 დონე ინგლისური/გერმანული

 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბაკალავრის დიპლომი (დედანი, ასლი), ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4).      
 • CV ფოტოსურათით და სამოტივაციო წერილი.

 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 10 სექტემბერს, 10:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-407.

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 13 და 14 სექტემბერს,  მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა: ოთახი #701 (IV კორპუსი);
 • სამართლის სკოლა: ოთახი #420 (IV კორპუსი);
 • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - 334 აუდიტორია

       საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა 327 ოთახი

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა: ოთახი #302 (I კორპუსი);
 • ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის და ინჟინერიის სკოლა: ოთახი #207 (IV კორპუსი);
 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა: ოთახი #606 (IV კორპუსი);

 

მათ სწავლას აგრძელებს საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე ვალდებულია

ჩააბაროს ზეპირი გამოცდა ინგლისურ ენაზე სპეციალობაში.

გასაუბრების საკითხები  და ძირითადი პრინციპები:

ა) საერთაშორისო სამართალში;

ბ) საკორპორაციო სამართალში;

გ) სახელშეკრულებო სამართალში.

ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე საჭიროა ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონე, რაც განისაზღვრება:

 ან ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში;

ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS - 5.5-6.5; TOEFL 87-109 IBT, Cambridge English Exam -160-179);

ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 19 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს:

 • სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს.

აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს 19 – 22 სექტემბერი.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული

სამართლის სამაგისტრო და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სრული დაფინანსების მოპოვების შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ფაილშიმიღება მაგისტრატურაზე-სამართლის სკოლა.

 

ვაკანტური ადგილები

პროგრამები

საფასური

ადგილების რაოდენობა

ტესტის ტიპები

ბიზნესის ადმინისტრირება

3000

80

B

საჯარო მმართველობა

3000

30

A

გამოყენებითი მეცნიერებები

3000

10

B

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

3500

45

A

განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი).

3000

10

A

ინგლისური ფილოლოგია

3000

15

A

ინფორმატიკა

3000

25

B

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

3000

5

A

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

3500

20

B

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი. (ინგლისურენოვანი)

4000

20

C

საერთაშორისო ურთიერობები

3500

20

A

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

3000

15

A

სამართალი

3000

60

C

საქართველოს ისტორია

3000

10

A

ფარმაცია

3000

15

A

ფარმაციის მენეჯმენტი.

3000

15

B

ქართული ფილოლოგია

3000

10

A

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

3000

15

B

არქეოლოგია

3000

5

A

დამატებითი ინფორმაცია კოეფიციენტების, პრიორიტეტების და მინიმალური ზღვარის შესახებ თითოეულ პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ელექტრონულ ბმულზე:

ანკეტა-კითხვარი მაგისტრატურისთვის