პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
სწავლის საფასური


 ინფორმაცია სწავლის საფასურთან დაკავშირებით

საქართველოს უნივერსიტეტში ყველა ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის საფასური შეადგენს  2250 ლარს.  სახელმწიფო გრანტი (50%, 70%, 100%)  მოქმედებს ჩვეულებრივ.

პირველკურსელებისთვის წლიური სწავლის საფასურის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ერთიანად ან ორ ნაწილად შემდეგი წესით: სტუდენტი 50% იხდის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში (პირველი სემესტრის დასაწყისში), დარჩენილ 50% კი პირველი სემესტრის ბოლოს.

მეორე კურსიდან სტუდენტი სწავლის საფასურს იხდის ერთიანად, თუმცა სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს მიმართოს სოციალურ საკითხთა კომისიას (თანხის გადავადებასთან ან ინდივიდუალური გრაფიკის შედგენასთან დაკავშირებით). 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ ბანკებში: ბაზისბანკი, ბანკი ქართუ და თი ბი სი ბანკი. ბანკში საჭიროა მოხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა.

კარგი მოსწრების სტუდენტები იღებენ სტიპენდიას.