თუ სწავლა გინდა
   
იურიდიული განყოფილება


იურიდიული განყოფილების ძირითადი ფუნქციებია:

  • უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა სახელმწიფო, კერძო დაწესებულებებსა და სასამართლოში
  • უნივერსიტეტის სამართლებრივი დოკუმენტაციის მოწესრიგება (ხელშეკრულებების, ადმინისტრაციული აქტების, პროექტების, წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების შემუშავება)
  • უნივერსიტეტის, მისი ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა
  • უნივერსიტეტის სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბების კონტროლი და კორდინაცია;
  • საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
  • ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოების და იურიდიულ საკითხთა სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციები.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი: კოსტავას 77ა,

საქართველოს უნივერსიტეტი,

 IV კორპუსი, ოთახი № 516

განყოფილების უფროსი: ოთარ გამყრელიძე

ტელეფონი: 2 55 22 22

ელ-ფოსტა:  o.gamkrelidze@ug.edu.ge