თუ სწავლა გინდა
   
კანცელარია


კანცელარიის ძირითადი ფუნქციებია:

  • ერთიანი საქმისწარმოების ორგანიზება, დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმების და მეთოდების სრულყოფა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • სტუდენტების მიერ მოთხოვნილი ცნობების დამზადება;
  • Online UG-ის კოორდინაცია, კონტროლი და რეალიზება;
  • კორესპონდენციის მიღება, დამუშავება;
  • არქივის საქმიანობის წარმართვა, არქივისათვის მიკუთვნებული დოკუმენტების აღრიცხვის, დაცვის, აღწერის სრულყოფისა და გამოყენების უზრუნველყოფა;
  • ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და იურიდიულ საკითხთა სამსახურის დებულებით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციები.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი: კოსტავას ქ. 77ა

საქართველოს უნივერსიტეტი

IV სასწავლო კორპუსი, ოთახი 514

სამსახურის უფროსი: ნინო ლაბარტყავა

ტელეფონი: 2 55 22 22
ელ.ფოსტა: n.labartkava@ug.edu.ge