პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
აკადემიური კალენდარი


2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი2016–2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (ჯანდაცვის სკოლა)2016–2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამებისათვის)2017–2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (მასწავლებლის მომზადების პროგრამებისათვის)