თუ სწავლა გინდა
   
სადოქტორო პროგრამა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში


Norway Experience of Third Cycle Studies for Georgia Project number CPEA-2012/10040 ( SIU)