თუ სწავლა გინდა
   
მობილობა


2017 წლის გარე მობილობა


 1. სტუდენტს, რომელსაც სურს მობილობით სარგებლობა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს შემდეგ მისამართზე: www.students.eqe.ge(რეგისტრაციის საფასურია 40 ლარი)
 2. მობილობა (www.students.eqe.ge) იწყება 25 ივლისს და მთავრდება 17 აგვისტოს 18:00 საათზე;
 3. სტუდენტმა ამ პერიოდში უნდა გააკეთოს არჩევანი და აირჩიოს ხუთი უნივერსიტეტი პრიორიტეტების მიხედვით;
 4. მობილობის შედეგები დაიდება 23 აგვისტოს განათლების ხარისხის განვითარების ვებ-გვერდზე;
 5. შედეგების გაგების შემდგომ სტუდენტმა უნდა მიაკითხოს იმ უნივერსიტეტს, რომელშიც მოხვდა და წარმოადგინოს უნივერსიტეტის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.
 6. საქართველოს უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადებია 23 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით.
 7. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია იხილეთ ბრძანებაში.

 

მობილობის უფლება ენიჭება სტუდენტს, რომელსაც:

 1. აქვს აქტიური სტატუსი და ნასწავლი აქვს 1 წელი ანუ 2 სემესტრი;
 2. სტატუს შეჩერებულ სტუდენტს, სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის ვადაში;
 3. 2010 წლის 4 თებერვლამდე გარიცხულ/ამორიცხული სტუდენტი და არ არის გასული 10 წელი;
 4. 2010 წლის 4 თებერვლამდე სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ რეჟიმში სწავლის შეწყვეტიდან 10 წლის განმავლობაში.

2017 წლის შიდა მობილობა


შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა მიერ შიდა მობილობის შესახებ განცხადების წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 4 ივლისიდან 2017 წლის 14 ივლისის ჩათვლით.


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

ბრძანება 326/17