თუ სწავლა გინდა
   
რიგგარეშე
მობილობა


საქართველოს უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადებია 6 მარტიდან 12 მარტის ჩათვლით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 • საბაკალავრო პროგრამებზე  მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 თებერვლიდან 2018 წლის  12 თებერვლის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ნოტარიულად დამოწმებული სკოლის ატესტატი, ასლი და ელექტრონული ვერსია;
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების სერტიფიკატის ასლი და ელექტრონული ვერსია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);               

 

 • სამაგისტრო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 მარტიდან 12 მარტის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია. (ან ნოტარიულად დამოწმებული).
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

 

 • სადოქტორო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 მარტიდან 12 მარტის ჩათვლით  შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • მაგისტრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია.
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლების გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!

 • სადოქტორო პროგრამაზე გადმოსულ დოქტორანტს საქართველოს უნივერსიტეტში გადმოყვება თანახელმძღვანელი.
 • წლიური საფასურის 3000 ლარიდან 1500 ლარს გამოიყენებს კვლევებისათვის.
 • დოქტორანტი დაცვაზე დაიშვება იმ შემთხვევაში თუ გამოქვეყნებული აქვს არანაკლებ 2 სტატია.
 • სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო
  1. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე 3 წევრისგან. საბჭოს შემადგენლობაში შედიან დოქტორანტის ხელმძღვანელი, საკვლევი თემის შესაბამისი მიმართულების/დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი. თუ დოქტორანტის ხელმძღვანელი იმავდროულად არის მიმართულების/დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საბჭოს მესამე წევრად განისაზღვრება შესაბამისი დარგის აკადემიური პერსონალი. პირველივე სხდომაზე საბჭო შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს, რომელიც არ არის დოქტორანტის ხელმძღვანელი.
  2. სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია დოქტორანტის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობის შეცვლა.
  3. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი შეიძლება მონაწილეობდეს სხვა დოქტორანტის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს/სადისერტაციო საბჭოს მუშაობაში.
  4. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე დოქტორანტის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით, მაგრამ კვლევითი კომპონენტების დაწყებიდან არანაკლებ სემესტრში ერთხელ იწვევს საბჭოს სხდომას.
  5. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა გასაჩივრდეს სკოლის საბჭოში, გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
 • სარეგისტრაციოდ მოთხოვნილი დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები წარმოდგენილ იქნას CD-ზე.
 • აღიარებული კრედიტების გასაცნობად სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს 14 მარტს 14:00 საათზე;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კრედიტების აღიარების მიზნით კრედიტების აღიარების კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსების წარმოდგენა ან/და გამოცდის ჩაბარება.
 • საქართველოს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მიზნით სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება.
საქართველოს უნივერსიტეტი მობილობას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური (ლარი)

ინგლისური ფილოლოგია

20

2250

 ბიზნესის ადმინისტრირება

50

2250

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური (მაგისტრატურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ინგლისური ფილოლოგია

7

3000

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური (დოქტორანტურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ფილოლოგია

7

3000

სამართალი

3

3000

 


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://eqe.ge