თუ სწავლა გინდა
   
მობილობა


2018 წლის გარე მობილობა


 1. სტუდენტს, რომელსაც სურს მობილობით სარგებლობა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს შემდეგ მისამართზე: www.students.eqe.ge
 2. მობილობა (www.students.eqe.ge) იწყება 2018 წლის 18 იანვარს 12:00 საათიდან და მთავრდება 2018 წლის 1 თებერვალს 18:00 საათზე. (რეგისტრაციის საფასურია 40 ლარი);
 3. სტუდენტმა ამ პერიოდში უნდა გააკეთოს არჩევანი და აირჩიოს ხუთი უნივერსიტეტი პრიორიტეტების მიხედვით;
 4. მობილობის შედეგები დაიდება 2018 წლის 6 თებერვალს;
 5. შედეგების გაგების შემდგომ სტუდენტმა უნდა მიაკითხოს იმ უნივერსიტეტს, რომელშიც მოხვდა და წარმოადგინოს უნივერსიტეტის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.
საქართველოს უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადებია 6 თებერვლიდან 12 თებერვლის ჩათვლით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 • საბაკალავრო პროგრამებზე  მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 თებერვლიდან 2018 წლის  12 თებერვლის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ნოტარიულად დამოწმებული სკოლის ატესტატი, ასლი და ელექტრონული ვერსია;
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების სერტიფიკატის ასლი და ელექტრონული ვერსია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);               

 

 • სამაგისტრო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 თებერვლიდან 2018 წლის  12 თებერვლის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია. (ან ნოტარიულად დამოწმებული).
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);

 

ბიზნეს სამართლის პროგრამის ძირითადი მოთხოვნები:

 • მათ ვინც ახორცილებს მობილობას საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე ვალდებულია ჩააბაროს ზეპირი გამოცდა ინგლისურ  ენაზე სპეციალობაში.

გასაუბრების საკითხები  და ძირითადი პრინციპებია:

ა) საერთაშორისო სამართალში;

ბ) საკორპორაციო სამართალში;

გ) სახელშეკრულებო სამართალში.

 • ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე მოთხოვნადია ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონე, რაც განისაზღვრება:

 ან ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში;

ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS - 5.5-6.5; TOEFL 87-109 IBT, Cambridge English Exam -160-179);

ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

 • საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე გადმოსული საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია დაფინანსება წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით (ჯამში 2000 ლარი 2 წლის განმავლობაში), ხოლო საერთაშორისო სტუდენტებისთვის განისაზღვრა წელიწადში $1000 დაფინანსება (ჯამში $2000 - 2 წლის განმავლობაში).

 

 • სადოქტორო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2018 წლის 6 თებერვლიდან 2018 წლის  12 თებერვლის ჩათვლით  შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • მაგისტრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია.
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია (PDF ან JPJ ფორმატით);
 • სარეგისტრაციოდ მოთხოვნილი დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები წარმოდგენილ იქნას CD-ზე.
 • აღიარებული კრედიტების გასაცნობად სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს 14 თებერვალს 14:00 საათზე;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კრედიტების აღიარების მიზნით კრედიტების აღიარების კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსების წარმოდგენა ან/და გამოცდის ჩაბარება.
 • საქართველოს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მიზნით სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება.
საქართველოს უნივერსიტეტი მობილობას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური (ლარი)

პოლიტიკის მეცნიერებები

20

2500

ჟურნალისტიკა

20

2500

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

20

2500

ფსიქოლოგია

20

2500

საერთაშორისო ურთიერთობები

20

2500

ხელოვნებათმცოდნეობა

5

2250

ინგლისური ფილოლოგია

8

2500

სამართალმცოდნეობა

40

2250

არქეოლოგია

5

2250

ქართული ფილოლოგია

8

2250

აღმოსავლეთმცოდნეობა

6

2500

არქიტექტურა და დიზაინი

10

2500

ისტორია

5

2250

საჯარო მმართველობა

15

2500

 ბიზნესის ადმინისტრირება

15

2990

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

1

2990

ეკონომიკა

15

2500

ტურიზმი

15

2500

ინფორმატიკა

10

2990

ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია

10

2990

მათემატიკა

5

2250

საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის

10

3500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა (მხოლოდ საერთაშორისო სტუდენტები)

15

4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

ინჟინერიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური (მაგისტრატურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ინგლისური ფილოლოგია

5

3000

საქართველოს ისტორია

3

3000

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

(შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია; ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგია; კლინიკური ფსიქოლოგია)

15

3500

საერთაშორისო ურთიერთობები

15

3500

რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

15

3500

სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

20

3000

საჯარო მმართველობა

10

3000

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

5

3000

ქართული ფილოლოგია

5

3000

ბიზნესის ადმინისტრირება

10

3000

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

საზოგადეობრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

2

3000

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

15

1500 დოლარი ექვივალენტი ლარში საქართველოს მოქალაქეთათვის/ 4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში უცხოელებისათის

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური (დოქტორანტურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

მასობრივი კომუნიკაცია

1

3000

პოლიტიკის მეცნიერებები

1

3000

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

1

3000

ისტორია

2

3000

საზოგადეობრივი ჯანდაცვა

2

3000

ფილოლოგია

2

3000

ერთსაფეხურიანი სწავლება

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

2

4800 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

5500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

 


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://eqe.ge ბრძანება 02/18