პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
გაცვლითი პროგრამები და
სტიპენდიები


საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის გაცვლით პროგრამებს ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში.

უნივერსიტეტი 2013 წლიდან ჩართულია ერაზმუს მუნდუსის გაცვლით პროგრამაში. Erasmus Mundus არის თანამშრომლობისა და მობილობის პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში, რომელიც მიმართულია ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ და ხელს უწყობს დიალოგსა და ურთიერთგაგებას ხალხსა და კულტურებს შორის მესამე ქვეყნებთან თანამშრომლობის საფუძველზე.პროგრამა გულისხმობს ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, პოსტ-დოქტორანტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობას ევროპული ქვეყნების სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

გარდა ამისა, ინდივიდუალური თანამშრომლობის საფუძველზე სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მობილობა განახორციელონ პარტნიორ უნივერსიტეტებში ერთი ან ორი  სემესტრით.

2015 წლიდან, საქართველოს უნივერსიტეტში ამოქმედდა Erasmus+ პროგრამა. Erasmus+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც განახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში.

Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის და დასაქმების დონის ამაღლება, ასევე ტრეინინგები და ახალგაზრდებთან მუშაობა.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

მიმდინარე გაცვლითი პროექტები:

  1. Education Force: Driving Mobility for EU- East Europe cooperation - EFFORT (კოორდინატორი ATEI თესალონიკი, საბერძნეთი)
    დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://erasmusmunduseffort.teithe.gr

      MEDical univErsities Alliance - MEDEA (კოორდინატორი პოლ საბატიერის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი)
      დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://www.ema2-medea.com/

  1. ინდივიდუალური გაცვლითი პროგრამები
  1. Erasmus+ International Credit Mobility Programme