თუ სწავლა გინდა
   
ჯანდაცვის მენეჯმენტი -ჯანდაცვითი სახელმწიფო და კერძო სერვისების მართვა


UG ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა
აცხადებს მიღებას ჯანდაცვის პროფესიონალთა კომპეტენციის გაძლიერების სასერთიფიკატო პროგრამაზე:

ჯანდაცვის მენეჯმენტი -ჯანდაცვითი სახელმწიფო და კერძო სერვისების მართვა

წაკითხული და განხილული იქნება საკითხები:
• ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირებისა და დაფინანსების ძირითადი პრინციპები; 
• ჯანდაცვის მენეჯმენტი-ძირითადი პრინციპები;
• ჯანდაცვითი სერვისები- სახელმწიფო პროგრამები და მართვის ასპექტები;
• ჯანდაცვის ეკონომიკა, ჯანმრთელობის დაზღვევა/სადაზღვევო პაკეტები; 
• ფარმაცევტული პროდუქტები საქართველოს ბაზარზე, რეგულირების ძირითადი ასპექტები ;
• საექთნო საქმე - პჯდ, ჰოსპიტალი და საზჯანდაცვა;
• ფინანსური აღრიცხვა, სერვისის ფასწარმოება, დაწესებულების ბიუჯეტი - ძირითადი პრინციპები;
• სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ეთიკა;
• ჯანდაცვის მართვის ელექტრონული ინფორმაციული სისტემები;
• ჯანდაცვითი პროდუქტების მარკეტინგი;
• ქეისების განხილვა ( საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, პჯდ, ჰოსპიტალური და სადაზღვევო სერვისები, მოწვეული სტუმრები )  
• ჯანდაცვის ადმინისტრირების მიმართულებით ინდივიდუალური პროექტის მომზადება და დაცვა 

სწავლების მეთოდები
ლექცია-პრაქტიკული, ჯგუფური სამუშაოები, დისკუსია, სიტუაციური ამოცანების განხილვა, კრიტიკული ანალიზი, შესაბამისი ლიტერატურიდან რეფერირება, პროექტზე მუშაობა და პრეზენტაციები; 
შეფასების კრიტერიუმები: დასწრება, ჯგუფური მუშაობა, დავალებები, წერითი გამოკითხვა, ინდივიდუალური პროექტის მომზადება.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ: 
• ჯანდაცვაში არსებული მოთხოვნებისა და პრობლემების პროფესიონალურ დონეზე გააზრებას;
• სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას პრობლემების კვლევის საფუძველზე; 
• პაციენტზე ორიენტირებული ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობების შექმნას;

კურსი მოიცავს 50 საკონტაქტო სთ-ს. სამუშაო დღეები შაბათი და კვირა 10.00 სთ დან
მსმენელებს ეძლევათ საშუალება სასწავლო მასალები და აქვთ საშუალება ისარგებლონ საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკით. 
კურსი დაიწყება ა.წ. 20 ოქტომბერს და დასრულდება 19 ნოემბერს  
მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 2 ოქტომბრის 12.00 სთ-დან, 17 ოქტომბრის 12.00 სთ -მდე. 
კურსის ღირებულება 600 ლარი, გადახდა წარმოებს საბანკო გადარიცხვის გზით და შესაძლებელია განხორციელდეს ორ ეტაპად. კერძოდ სწავლის დაწყებამდე 250 ლარი, ხოლო დარჩენილი ნაწილი სწავლის დასრულებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა/ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.  
კორპორატიული მსმენელებისთვის (ერთი დაწესებულებიდან 3 და მეტი მსმენელი).კურსის ღირებულება მსმენელზე შეადგენს 550 ლარს და დგება გადახდის სპეციალური პირობები.
სასერთიფიკატო კურსის სარეგისტრაციო ვებ-გვერდზე www.ug.edu.ge აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილ და ატვირულ უნდა იქნეს შედეგი ( დასკანერებული/ფოტო ან ვორდის ფორმატში) საბუთები:
1. CV
2. პირადობის ასლი/ დასკანერებული
3. უმაღლესი განათლების სერთიფიკატი
4. სწავლის საფასურის გადახდის საბუთი
სარეგისტრაციო გადასახადი 250 ლარი/ გადარიცხვის საბუთი იტვირთება სარეგისტრაციო ფორმაში/ შედის კურსის ერთიან ფასში.


საკონტაქტო პირი: თამარ ლობჟანიძე t.lobjanidze@ug.edu.ge

რეგისტრაცია