პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სვანიშვილი ირაკლი

, ხარისხის გარეშე

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი