თუ სწავლა გინდა
   
ჩიტოშვილი თამარ

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Jun 30 1985 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მთავარი სპეციალისტი 1991.06.26 1996.07.26

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 უსაფუძვლოდ გადაცემული ქონების დაბრუნების მოვალეობა 2009
2 დავალებისა და მოთხოვნის უფლების დათმობის საფუძველზე შესრულების შედეგები უსაფუძვლო გამდიდრებისას 2011
3 ვინდიკაცია, როგორც უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების დაცვის საშუალება 2012
4 ვალდებულებით_სამართლებრივ ურთიერთობებში მეორადი უფლებებისა და ვალდებულებების ზოგადი დახასიათება 2014
5 გამოსყიდვა და ოფცია, როგორც უფლებით სარგებლობისა და საკუთრებაში გადაცემის საფუძველი 2014