პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კაჭარავა ირაკლი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლა (ISET) ეკონომიკისა და ბიზნესის ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი Jul 27 2012 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-სოციალური ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი Jul 7 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლა (ISET) პროფესორის ასისტენტი 02.09.2011 30.06.2012
2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფროსი სპეციალისტი 25.07.2012 ??????
3 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ილიაუნი) მოწვეული ლექტორი 02.10.2012 ??????
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი