პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გაბისონია ზვიად

, დოქტორი

  • z.gabisonia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლმცოდნეობა იურისტი /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლმცოდნეობა იურისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 BEARING POINT-ი იურიდიული ექსპერტი 2004 2004
2 იურიდილი ფირმა 'გაბისონია და არტნიორები მმართველი პარტნიორი 2004
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულ-ენოვანი ფაკულტეტის სამოქალაქო,ევროპული-და საერთაშორისო კერძო სამართლის კათედრა კათედრის გამგე.სამაგისტრო როგრამის ხელმძღვანელი 2005
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულ-ენოვანი ინსტიტუტი სრული პროფესორი 2006
5 კავკასიის უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007
6 სს "თბილისი ცენტრალი" მთავარი იურიდიული მრჩეველი 2007
7 "საერთაშორისო ბიზნესის სამართლის პროგრამა" პროგრამის დირექტორი 2007
8 კავკასიის უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა 2008
9 საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარამენტის წამყვანი სპეციალისტი 1998 1999
10 "თიბისი ბანკი' იურიდიული სამსახური,იურისტი 2002
11 საქართველს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2002
12 საქართველოს ექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ქაკულტეტი ლექტორი 2003 2005
13 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრა ლექტორი 2003 2005
14 GTZ-ის (გერმანული ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების)პროექტი "საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ალტერნატიული კომენტარის" კოორდინატორი და თანაავტორი 2003 2004
15 საერთაშორისო იურიდიული ფირმა "გაბისონია,დიდრიხი დ პარტნიორები, 2004
16 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა უფლებაუნარიანად აღიარების პრობლემა 2002
2 ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი, დამხმარე სახელმძღვანელო 2006
3 თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი წანამძღვრები 1999
4 საინვესტიციო და სხვა ეკონომიკური დავების განხილვის ზოგიერთი კომპეტენციურ-პროცედურული საკითხი 1999
5 უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი ბაზის შესახებ 1999
6 უცხოური ინვესტიციების კონსტიტუციურ-სახელმწიფოებრივი გარანტიების ზოგიერთი საკითხი 2000
7 ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტების, სამართლებრივი სტატუსი 2000
8 იურიდიული პირები, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტები 2000
9 საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა პერსონალური სტატუსის განსაზღვრის პრობლემა 2001
10 Forum Shopping-ის გამოყენება საინვესტიციო დავებში 2002
11 უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა უფლებაუნარიანად აღიარების პრობლემა 2002
12 "საჯარო წესრიგის" ცნების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო კერძო სამართლის პრობლემები 2003
13 მხარეთა ავტონომიის ცნება საერთაშორისო კერძო სამართალში 2003
14 კოლოზიური ნორმის უკუ და შემდგომი მითითებები საერთაშორისო კერძო სამართალში 2004
15 საერთაშორისო სავაჭრო ტრადიციების როლი თანამედროვე საერთაშორისო კერძო სამართალში 2004
16 უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის არსის დადგენის ზოგიერთი ასპექტი საერთაშორისო კერძო სამართალში 2004
17 უცხოური სამართლის ნორმის დადგენა საერთაშორისო კერძო სამართალში 2006
18 სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო სამართალში 2006
19 ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება 2006
20 მხარეთა ნების ავტონომიის არსი თანამედროვე საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში 2008