თუ სწავლა გინდა
   
ჭელიძე მარია

ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი


ბიო

ჭელიძემარია (ხითარიშვილი) -ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. ექიმისტომატოლოგი,ყბა-სახისქირურგი, იმპლანტოლოგი

2006 წელსდაამთავრამოსკოვისმედიცინისდასტომატოლოგიისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსტომატოლოგიურიფაკულტეტი, ექიმისტომატოლოგისკვალიფიკაციით. 2006-2008 წლებშოგაიარაკლინიკურიორდინატურამოსკოვისმედიცინისდასტომატოლოგიისსახელმწიფოუნივერსიტეტისყბა-სახისქირურგიისდაიმპლანტოლოგიისკათედრაზე.

2008-2012 უმცროსილექტორი - ქირურგიულისტომატოლოგიისმიმართულებითყბა-სახისქირურგიისდაიმპლანტოლოგიისკათედრაზე.

2012 წელსსაკანდიდატოდისერტაციისდაცვათემაზე«Совершенствование методов диагностики периимплантитов с использованием молекулярно- генетических методов исследования».

კლინიკურსაქმიანობასეწევა 2007 წლიდანმოსკოვისერთ-ერთკერძოსტომატოლოგიურიმპლანტოლოგიისცენტრში.სისტემატიურადმონაწილეობს

ადგილობრივადდასაზღვარგარეთგამართულკონგრესებში, კონფერენციებსადამასტერკლასებში, როგორცმონაწილის , ასევემომხსენებლისსტატუსით.

2015 წელსდაარსამულტიპროფილური «მარიაჭელიძისსტომატოლოგიურიცენტრი” ქ. თბილისში