თუ სწავლა გინდა
   
თუთბერიძე მიხეილ

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 The Comparison Properties and Convergence of the Difference Scheme for One Nonlinear System of Partial Differential Equations. 2005
2 A Stochastic Model of One Process of Ecological Pollution 2007
3 Solving Games by Differential Equations in Finite Time. 2009
4 On the Numerical Integration of One nonlinear Parabolic Partial Differential Equation. 2009
5 On One Model of English-Georgian Electronic Translator 2009
6 Multiple Domain Decomposition for Bitsadze-Samarski Nonlocal Boundary Value Problem. 2009
7 Comparison and Convergence Theorems for Initial-Boundary Value Problem To One Nonlinear Parabolic Equation. 2013
8 On the Numerical Integration of One Nonlinear Parabolic Equation. 2014