პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


იოსებაძე თემური

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ფილოსოფია–ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი