პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ძნელაძე ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი