პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თევდორაძე სოფიო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველო ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფსიქოლოგი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი