თუ სწავლა გინდა
   
მიგრიაული როინ

მოწვეული ლექტორი,

  • r.migriauli@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი 1991/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2012/01/01
2 სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/01/01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2008/01/01
4 კავკასიის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2008/01/01
5 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთბათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2007
6 საქართვლოს ადვოკატთა ასოციაცია აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 2006 2010
7 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო საბჭოს წევრი 2004
8 სადვოკატო ბიურო "მიგრიაული და პარტნიორები" ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვიკატი. 2000
9 სადვოკატო ბიურო "მიგრიაული და პატარაია" ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვოკატი. 1999 2000
10 ივ. ჯავახიშილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამოქალაქო სამართლის კათედრის წევრი, ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი 1997 2006
11 "როინ მიგრიაულის" საადვოკატო ბიურო დამოუკიდებელი ადვოკატი 1997 1999
12 სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისია კომისიის წევრი 1995 1998
13 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე 1990 1990
14 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კონსულტანტი. მინისტრის მრჩეველი 1990 1995

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 1992
2 გაკოტრების სამართლის ზოგიერთი საკითხი 1996
3 გაკოტრების კრედიტორი, როგორც გაკოტრების წარმოების ერთ-ერთი მხარე 1997
4 შესავალი გაკოტრების სამართალში, დამხმარე სახელმძღვანელო 1999
5 შპს-ს სამართლებრივი მდგომარეობა ქათული სამართლის მიხედვით 2001
6 სამეწარმეო საზოგადოება: გაუქმება, ლიკვიდაცია, ამოშლა (შედარებითი ანალიზი გერმანულ სამართალთან) 2002
7 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება 2003
8 მოვალის გაკოტრება, როგორც სანაციის საშუალება 2004
9 პარტნიორის სამართლებრივი მდგომარეობა შპს-ის გაკოტრებისას 2004
10 შპს-ის გაკოტრების სამართლებრივი ასპექტები(შედარებითი ანალიზი ინზოლვენცის გერმანულ სამართალთან) 2004
11 შესავალი გაკოტრების სამართალში , დამხმარე სახელმძღვანელო 2006