პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მიგრიაული როინ

, დოქტორი

  • r.migriauli@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი 1991/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე 1990 1990
2 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კონსულტანტი. მინისტრის მრჩეველი 1990 1995
3 სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისია კომისიის წევრი 1995 1998
4 ივ. ჯავახიშილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამოქალაქო სამართლის კათედრის წევრი, ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი 1997 2006
5 "როინ მიგრიაულის" საადვოკატო ბიურო დამოუკიდებელი ადვოკატი 1997 1999
6 სადვოკატო ბიურო "მიგრიაული და პატარაია" ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვოკატი. 1999 2000
7 სადვოკატო ბიურო "მიგრიაული და პარტნიორები" ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვიკატი. 2000
8 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო საბჭოს წევრი 2004
9 საქართვლოს ადვოკატთა ასოციაცია აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 2006 2010
10 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთბათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2007
11 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2008/01/01
12 კავკასიის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2008/01/01
13 სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/01/01
14 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2012/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 1992
2 გაკოტრების სამართლის ზოგიერთი საკითხი 1996
3 გაკოტრების კრედიტორი, როგორც გაკოტრების წარმოების ერთ-ერთი მხარე 1997
4 შესავალი გაკოტრების სამართალში, დამხმარე სახელმძღვანელო 1999
5 შპს-ს სამართლებრივი მდგომარეობა ქათული სამართლის მიხედვით 2001
6 სამეწარმეო საზოგადოება: გაუქმება, ლიკვიდაცია, ამოშლა (შედარებითი ანალიზი გერმანულ სამართალთან) 2002
7 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება 2003
8 მოვალის გაკოტრება, როგორც სანაციის საშუალება 2004
9 პარტნიორის სამართლებრივი მდგომარეობა შპს-ის გაკოტრებისას 2004
10 შპს-ის გაკოტრების სამართლებრივი ასპექტები(შედარებითი ანალიზი ინზოლვენცის გერმანულ სამართალთან) 2004
11 შესავალი გაკოტრების სამართალში , დამხმარე სახელმძღვანელო 2006