თუ სწავლა გინდა
   
ბარბაქაძე ხატია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ხატია ბარბაქაძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართელოს უნივერსიტეტის ბიზნეს ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. უძღვება მიკროეკონომიკა 2- ის კურსს. აქვს ბაკალავრის ხარისხი ადმინისტრირებაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან ( ISET). მას გავლილი აქვს სწავლების პრინციპებისა და პრაქტიკის სპეციალური კურსი (  CERGE- EI Foundation- Si ( The Economics Institute Under Charles University in Prague) აქვს ISET – ის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტებთან პროფესორის ასისტენტად მუშაობის გამოცდილება მაკროეკონომიკასა და ეკონომეტრიკაში.