პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯავახიშვილი ჯიმშერ

, დოქტორი

  • j.javakhishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სტუდენტი) ფიზიკის Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის ასისტენტი 1969 1984
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი 1984 2002
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის პროფესორი 2002 2006
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი (თეორიული ფიზიკა) 2006 2009
5 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი წამყვანი სპეციალისტი 2008 2010
6 საქართველოს უნივერსიტეტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 2010 2011
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2011 ?????
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 О гидродинамике горячей релятивистской плазмы.Дж.И.Джавахишвили, Н.Л.Цинцадзе. 2012
2 Об устойчивости потенциальных колебаний в релятивистской изотропной плазме. Дж.И.Джавахишвили. 2012
3 Распространение нелинейной волны в слаботурбулентной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2011
4 Об устойчивости продольных колебаний в ультрарелятивистской электронной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2009
5 Ионно-звуковая неустойчивость полностью ионизированной ультрарелятивистской плазмы в электрическом поле.Дж.И.Джавахишвили. 2008
6 Распространение нелинейных волн в слаборелятивистской электронно-ионной плазме.В.И.Бережиани, Н.Л.Цинцадзе, Дж.И.Джавахишвили, Г.Д.Томарадзе. 2008
7 Возбуждение электромагнитных полей при инжекции модулированного электронного пучка в плазменный волновод.Дж.И.Джавахишвили, В.Г.Рухлин. 2008
8 К теории нелинейных альфвеновских волн.Дж.И.Джавахишвили, Г.Д.Томарадзе, Н.Л.Цинцадзе. 2008
9 გეომეტრიული მეთოდი ფარდობითობის სპეციალურ თეორიაში.ჯიმშერ ჯავახიშვილი. 2007
10 К нелинейной теории геликона электрического типа.Дж.И.Джавахишвили, М.Л.Молдавский, Н.Л.Цинцадзе. 2007
11 К релятивистской теории альфвеновских солитонов.Дж.И.Джавахишвили, О.В.Чедия. 2007
12 К нелинейной теории поперечной электромагнитной волны в плазменно-пучковой системе.В.И.Бережиани, Дж.И.Джавахишвили, М.Эль-Ашри. 2005
13 Альфвеновские солитоны и ударные волны в диссипативной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2005
14 Inverse Faraday effect in semiconductors with non¬parabolic bands.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2004
15 On hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2004
16 კაცობრიობის მომავალი: ენერგეტიკა დღეს და ხვალ.ჯიმშერ ჯავახიშვილი. 2004
17 К вопросу о генерации альфвеновских волн в магнитосфере нейтронных звёзд.В.И.Бережиани, Дж.И.Джавахишвили, М.Л.Молдавский. 2003
18 Hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2002
19 Hydrodynamics of relativistic pulsar wind.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2001
20 General-relativistic hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.E.G.Tsikarishvili, J.G.Lominadze, A.D.Rogava, J.I.Javakhishvili. 2001
21 On the influence of electromagnetic wave and relativistic electron beam on a plasma.M.Y.El-Ashry, V.I.Berezhiani, J.I.Javakhishvili. 1999
22 К вопросу о нестационарной интерференции волновых пакетов.Дж.И.Джавахишвили, И.Р.Ломидзе, Г.Н.Мамисашвили. 1998
23 Hydrodynamics of collisionless relativistic plasma with pressure anisotropy.E.G.Tsikarishvili, J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili. 1997
24 On the transportation of energy-momentum in nonstationary interference and scattering of electromagnetic waves.J.I.Javakhishvili, D.D.Karkashadze, I.R.Lomidze. 1997
25 Nonlinear wave dynamics in two temperatures electron-positron-ion plasma.N.L.Shatashvili, J.I.Javakhishvili, H.Kaya. 1996
26 Nonlinear wave dynamics in two temperatures electron-positron-ion plasma.N.L.Shatashvili, J.I.Javakhishvili, H.Kaya. 1994
27 The necessity of the account of static fields in nonstationary interference of electromagnetic packages.I.R.Lomidze, D.D.Karkashadze, J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili, G.G.Khutsishvili. 1993
28 Nonlinear evolution of a nonneutral gas-discharge plasma with nonzero electron temperature.J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili, N.A.Kervalishvili. 1993
29 On nonlinear theory of propagation of pumping transversal electromagnetic wave with arbitrary amplitude in two-temperature electron-positron-ion plasma.J.I.Javakhishvili, N.L.Shatashvili. 1992
30 The l1 diocotron instability of nonneutral electron plasma in magnetron geometry with thin cathode.N.A.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili. 1991
31 Diocotron instability in an annular sheath of a gas-discharge nonneutral electron plasma.G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili, N.A.Kervalishvili. 1990
32 Influense of cathode radius on l1 diocotron instability in a gas-disharge electron plasma in magnetron geometry.G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili. 1989
33 Diocotron instability in discharge, in the magnetron geometry with thin cathode, when anode axis is not paralled to the magnetic field.G.N.Kervalishvili, I.J.Javakhishvili, J.I.Javakhishvili. 1989
34 About one contradiction in classical electrodynamics.N.Chachava, I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1989
35 Diocotron instability influence on the effect of anode alighment in a gas-disharge nonneutral electron plasma.N.A.Kervalishvili, G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili. 1988
36 Relativistic rotation and classic electrodynamics validity limit.I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1988
37 About one contradiction in classical electrodynamics.N.Chachava, I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1987
38 Применение ортогональных инвариантов трехмерных операторов для решения некоторых физических задач. И.Р. Ломидзе, Дж.И. Джавахишвили. 1987
39 Application of Orthogonal Invariants of Operators in Solving Some Hydrodynamic Problems.Lomidze I., Javakhishvili J.. 1987
40 Application of Orthogonal Invariants of Operators in Solving Some Hydrodynamic Problem.I.R.Lomidze, J.I.Javakhishvili. 1986
41 მექანიკა (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. 1984
42 Thermodynamics of three-dimensional barochronic flows.Lomidze I.R., Javakhishvili J.I. 1982
43 მოლეკულური ფიზიკა (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. ) 1981
44 ელექტრობა და მაგნეტიზმი (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. 1976
45 Явления переноса в полностью ионизированной ультрарелятивистской плазме.Дж.И.Джавахишвили, Н.Л.Цинцадзе. 1974
46 Параметрическая неустойчивость в релятивистской столкновителной плазме.Н.Л.Цинцадзе, Дж.И.Джавахишвили, Э.Г.Цикаришвили. 1974
47 On Hydrodynamics and Thermodynamics of the Barochronic Flow of Ideal Fluid (Gas).Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1973
48 At the Tetrad Representation of the Lorentz Group.Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1972
49 Thermodynamics of Barochronic Potential Flow of Ideal Liquid (Gas).Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1972
50 Application of the Orthogonal Invariants of Three-Dimensional Operators in Some Hydrodynamic Problems.Lomidze I.R., Javakhishvili J.I. 1972