თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სტუდენტი) ფიზიკის Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2011 ?????
3 საქართველოს უნივერსიტეტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 2010 2011
4 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი წამყვანი სპეციალისტი 2008 2010
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი (თეორიული ფიზიკა) 2006 2009
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის პროფესორი 2002 2006
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი 1984 2002
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თეორიული ფიზიკის კათედრის ასისტენტი 1969 1984

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 At the Tetrad Representation of the Lorentz Group.Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1972
2 Thermodynamics of Barochronic Potential Flow of Ideal Liquid (Gas).Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1972
3 Application of the Orthogonal Invariants of Three-Dimensional Operators in Some Hydrodynamic Problems.Lomidze I.R., Javakhishvili J.I. 1972
4 On Hydrodynamics and Thermodynamics of the Barochronic Flow of Ideal Fluid (Gas).Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili. 1973
5 Явления переноса в полностью ионизированной ультрарелятивистской плазме.Дж.И.Джавахишвили, Н.Л.Цинцадзе. 1974
6 Параметрическая неустойчивость в релятивистской столкновителной плазме.Н.Л.Цинцадзе, Дж.И.Джавахишвили, Э.Г.Цикаришвили. 1974
7 ელექტრობა და მაგნეტიზმი (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. 1976
8 მოლეკულური ფიზიკა (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. ) 1981
9 Thermodynamics of three-dimensional barochronic flows.Lomidze I.R., Javakhishvili J.I. 1982
10 მექანიკა (ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის).თ.ჩიჩუა, ი.ლომიძე, ჯ.ჯავახიშვილი. 1984
11 Application of Orthogonal Invariants of Operators in Solving Some Hydrodynamic Problem.I.R.Lomidze, J.I.Javakhishvili. 1986
12 About one contradiction in classical electrodynamics.N.Chachava, I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1987
13 Применение ортогональных инвариантов трехмерных операторов для решения некоторых физических задач. И.Р. Ломидзе, Дж.И. Джавахишвили. 1987
14 Application of Orthogonal Invariants of Operators in Solving Some Hydrodynamic Problems.Lomidze I., Javakhishvili J.. 1987
15 Diocotron instability influence on the effect of anode alighment in a gas-disharge nonneutral electron plasma.N.A.Kervalishvili, G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili. 1988
16 Relativistic rotation and classic electrodynamics validity limit.I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1988
17 Influense of cathode radius on l1 diocotron instability in a gas-disharge electron plasma in magnetron geometry.G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili. 1989
18 Diocotron instability in discharge, in the magnetron geometry with thin cathode, when anode axis is not paralled to the magnetic field.G.N.Kervalishvili, I.J.Javakhishvili, J.I.Javakhishvili. 1989
19 About one contradiction in classical electrodynamics.N.Chachava, I.Lomidze, D.Karkashadze, J.Javakhishvili. 1989
20 Diocotron instability in an annular sheath of a gas-discharge nonneutral electron plasma.G.N.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili, N.A.Kervalishvili. 1990
21 The l1 diocotron instability of nonneutral electron plasma in magnetron geometry with thin cathode.N.A.Kervalishvili, J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili. 1991
22 On nonlinear theory of propagation of pumping transversal electromagnetic wave with arbitrary amplitude in two-temperature electron-positron-ion plasma.J.I.Javakhishvili, N.L.Shatashvili. 1992
23 The necessity of the account of static fields in nonstationary interference of electromagnetic packages.I.R.Lomidze, D.D.Karkashadze, J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili, G.G.Khutsishvili. 1993
24 Nonlinear evolution of a nonneutral gas-discharge plasma with nonzero electron temperature.J.I.Javakhishvili, G.N.Kervalishvili, N.A.Kervalishvili. 1993
25 Nonlinear wave dynamics in two temperatures electron-positron-ion plasma.N.L.Shatashvili, J.I.Javakhishvili, H.Kaya. 1994
26 Nonlinear wave dynamics in two temperatures electron-positron-ion plasma.N.L.Shatashvili, J.I.Javakhishvili, H.Kaya. 1996
27 Hydrodynamics of collisionless relativistic plasma with pressure anisotropy.E.G.Tsikarishvili, J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili. 1997
28 On the transportation of energy-momentum in nonstationary interference and scattering of electromagnetic waves.J.I.Javakhishvili, D.D.Karkashadze, I.R.Lomidze. 1997
29 К вопросу о нестационарной интерференции волновых пакетов.Дж.И.Джавахишвили, И.Р.Ломидзе, Г.Н.Мамисашвили. 1998
30 On the influence of electromagnetic wave and relativistic electron beam on a plasma.M.Y.El-Ashry, V.I.Berezhiani, J.I.Javakhishvili. 1999
31 Hydrodynamics of relativistic pulsar wind.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2001
32 General-relativistic hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.E.G.Tsikarishvili, J.G.Lominadze, A.D.Rogava, J.I.Javakhishvili. 2001
33 Hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2002
34 К вопросу о генерации альфвеновских волн в магнитосфере нейтронных звёзд.В.И.Бережиани, Дж.И.Джавахишвили, М.Л.Молдавский. 2003
35 Inverse Faraday effect in semiconductors with non¬parabolic bands.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2004
36 On hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field.J.G.Lominadze, J.I.Javakhishvili, E.G.Tsikarishvili. 2004
37 კაცობრიობის მომავალი: ენერგეტიკა დღეს და ხვალ.ჯიმშერ ჯავახიშვილი. 2004
38 К нелинейной теории поперечной электромагнитной волны в плазменно-пучковой системе.В.И.Бережиани, Дж.И.Джавахишвили, М.Эль-Ашри. 2005
39 Альфвеновские солитоны и ударные волны в диссипативной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2005
40 გეომეტრიული მეთოდი ფარდობითობის სპეციალურ თეორიაში.ჯიმშერ ჯავახიშვილი. 2007
41 К нелинейной теории геликона электрического типа.Дж.И.Джавахишвили, М.Л.Молдавский, Н.Л.Цинцадзе. 2007
42 К релятивистской теории альфвеновских солитонов.Дж.И.Джавахишвили, О.В.Чедия. 2007
43 Ионно-звуковая неустойчивость полностью ионизированной ультрарелятивистской плазмы в электрическом поле.Дж.И.Джавахишвили. 2008
44 Распространение нелинейных волн в слаборелятивистской электронно-ионной плазме.В.И.Бережиани, Н.Л.Цинцадзе, Дж.И.Джавахишвили, Г.Д.Томарадзе. 2008
45 Возбуждение электромагнитных полей при инжекции модулированного электронного пучка в плазменный волновод.Дж.И.Джавахишвили, В.Г.Рухлин. 2008
46 К теории нелинейных альфвеновских волн.Дж.И.Джавахишвили, Г.Д.Томарадзе, Н.Л.Цинцадзе. 2008
47 Об устойчивости продольных колебаний в ультрарелятивистской электронной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2009
48 Распространение нелинейной волны в слаботурбулентной плазме.Дж.И.Джавахишвили. 2011
49 О гидродинамике горячей релятивистской плазмы.Дж.И.Джавахишвили, Н.Л.Цинцадзе. 2012
50 Об устойчивости потенциальных колебаний в релятивистской изотропной плазме. Дж.И.Джавахишвили. 2012