თუ სწავლა გინდა
   
კუპატაძე კოტე

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა მათემატიკის მასწავლებელი /
2 ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი. ასპირანტურის განყოფილება გამოთვლითი მეთოდები ფიზ.მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი (01.01.07) /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის № 42 საჯარო სკოლა მათემატიკის მასწავლებელი 2008/03/11
2 ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006
3 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ზესტაფონის ფილიალი) მათემატიკის მასწავლებელი 2000 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 К вопросу обоснования модифицированной схемы дискретных вихрей для одного класса сингулярных интегральных уравнений 2005
2 დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა ერთი მოდიფიცირებული სქემის შესახებ პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებისათვის 2005
3 Об одной схеме численного решения видоизмененной задачи Дирихле для конечных многосвязных областей и некоторых ее приложениях 2006
4 On one class of complicated quadrature formulas of discrete singularities type for singular integrals with Cauchy kernel 2011
5 О некоторых квадратурных формулах МДО повышенной точности для сингулярных интегралов. 2011
6 О квадратурных формулах для сингулярных интегралов с ядром Коши, имеющих близкую к гауссовской степень точности 2013
7 Об одном классе квадратурных формул повышенной точности для сингулярных интегралов с ядром Коши 2013