პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ინწკირველი ეთერ

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ კლასიკური ფილოლოგია კლასიკური ენების მასწავლებელი /
2 თსუ ფილოლოგიის ქართლი ენისა და ლიტერატურის და კლასიკური ენების მასწავლებელი 1998/
3 თსუ ფილოლოგიის ფილოლოგიის მაგისტრი 2000/
4 ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ფოლკლორის განყოფილება ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 04/13/2005/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2009
2 კავკასიის ფრანგული სკოლა ქართული ენის კათედრის გამგე; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2009
3 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი, ფოლკლორისტიკის კურსი 2011 2012
4 ბრიტანულ-ქართული აკადემია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2006 2009
5 გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, პედაგოგიური კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი პროგრამების კონსულტანტი და ტრენერი 2005 2008
6 თსუ სიღნაღის ფილიალი ანტიკური ლიტერატურისა და მითლოგიის მასწავლებელი 1999 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ბაბილონის გოდოლის ლეგენდა ბიბლიასა და ფოლკლორში 2014
2 სოლომონის სახის ფუნქციის ფოლკლორული ტრანსფორმაციების ფორმები 2014
3 On the Folkloric Transformation of the Biblical Episode of Genesis 2014
4 სამაელის ფუნქციათა ტრანსფორმაცია ზეპირსიტყვიერებასა და მწერლობაში 2014
5 ავი და მოღალატე ქალის ფოლკლორული ტრანსფორმაციები სოლომონ ბრძენთან დაკავშირებულ ნარატივებში 2013
6 სემიოტიკური ცენტრის დინამიკა ,,ნაცარქექიას“ ზღაპარში 2013
7 სიკვდილ–სიცოცხლის მეტაფორები ქართულ ხალხურ ,,იობის ლექსში“ 2013
8 წიგნიერ და ფოლკლორულ კულტურათა ურთიერთმიმართების საკითხი შუასაუკუნეებში 2012
9 ქართული ხალხური ,,იობის ლექსის“ კომპოზიცია 2012
10 კოსმოგონიური მითოსი იბერიულ–კავკასიური ფოლკლორული მასალებისმიხედვით 2012
11 ლიტერატურული ტექსტის ფოლკლორიზაცია: ,,ვეფხისტყაოსანი“ და,,ტარიელიანი“ 2012
12 ტრანსფორმაციის ფოლკლორული მოდელის ფუნქციონალურ-სტრუქტურულიანალიზი 2011
13 სოლომონ ბრძენთან დაპირისპირებული სახის გენეზისის საკითხი ფოლკლორში 2011
14 ბოროტი სულის დატყვევების მოტივი ხალხურ ტრადიციაში 2011
15 ქართული ხალხური ,,აბრამის ლექსის“ კულტუროლოგიური ასპექტი 2010
16 ბიბლიური სარას სახე ქართულ ფოლკლორში 2010