პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ინწკირველი ეთერ

მოწვეული ლექტორი,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ კლასიკური ფილოლოგია კლასიკური ენების მასწავლებელი /
2 თსუ ფილოლოგიის ქართლი ენისა და ლიტერატურის და კლასიკური ენების მასწავლებელი 1998/
3 თსუ ფილოლოგიის ფილოლოგიის მაგისტრი 2000/
4 ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ფოლკლორის განყოფილება ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 04/13/2005/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი, ფოლკლორისტიკის კურსი 2011 2012
2 თსუ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2009
3 კავკასიის ფრანგული სკოლა ქართული ენის კათედრის გამგე; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2009
4 ბრიტანულ-ქართული აკადემია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2006 2009
5 გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, პედაგოგიური კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი პროგრამების კონსულტანტი და ტრენერი 2005 2008
6 თსუ სიღნაღის ფილიალი ანტიკური ლიტერატურისა და მითლოგიის მასწავლებელი 1999 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქართული ხალხური ,,აბრამის ლექსის“ კულტუროლოგიური ასპექტი 2010
2 ბიბლიური სარას სახე ქართულ ფოლკლორში 2010
3 ტრანსფორმაციის ფოლკლორული მოდელის ფუნქციონალურ-სტრუქტურულიანალიზი 2011
4 სოლომონ ბრძენთან დაპირისპირებული სახის გენეზისის საკითხი ფოლკლორში 2011
5 ბოროტი სულის დატყვევების მოტივი ხალხურ ტრადიციაში 2011
6 წიგნიერ და ფოლკლორულ კულტურათა ურთიერთმიმართების საკითხი შუასაუკუნეებში 2012
7 ქართული ხალხური ,,იობის ლექსის“ კომპოზიცია 2012
8 კოსმოგონიური მითოსი იბერიულ–კავკასიური ფოლკლორული მასალებისმიხედვით 2012
9 ლიტერატურული ტექსტის ფოლკლორიზაცია: ,,ვეფხისტყაოსანი“ და,,ტარიელიანი“ 2012
10 ავი და მოღალატე ქალის ფოლკლორული ტრანსფორმაციები სოლომონ ბრძენთან დაკავშირებულ ნარატივებში 2013
11 სემიოტიკური ცენტრის დინამიკა ,,ნაცარქექიას“ ზღაპარში 2013
12 სიკვდილ–სიცოცხლის მეტაფორები ქართულ ხალხურ ,,იობის ლექსში“ 2013
13 ბაბილონის გოდოლის ლეგენდა ბიბლიასა და ფოლკლორში 2014
14 სოლომონის სახის ფუნქციის ფოლკლორული ტრანსფორმაციების ფორმები 2014
15 On the Folkloric Transformation of the Biblical Episode of Genesis 2014
16 სამაელის ფუნქციათა ტრანსფორმაცია ზეპირსიტყვიერებასა და მწერლობაში 2014