თუ სწავლა გინდა
   
კაჭარავა დარეჯანი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

დარეჯან კაჭარავა- ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება კლასიკური არქეოლოგიიის კურსს. აქვს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. ასევე აქვს კლასიკურ არქეოლოგიაში საველე პრაქტიკული მუშაობის, მეცნიერული კონსულტირების, ადამიანური რესურსების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება.