პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მესხი ილია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია ტრენერი/მსაჯი 10/06/2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი