თუ სწავლა გინდა
   
ვახვახიშვილი ნინო

მოწვეული სპეციალისტი,


ბიო

ნინო ვახვახიშვილი- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. აქვს მაგისტრის ხარისხი (MA) მიღებული ეკონომიკაში International School of Economics at Tbilisi State University (ISET)- დან და ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. აქვს მაკროეკონომიკური გარემოს შეფასება/ ანალიზის, ეკონომიკური ცვლადების შეფასებისა და პროგნოზირების, საკრედიტო ბაზრის ანალიზის, პერიოდული კვლევების ჩატარებისა და რეპორტების მომზადების გამოცდილება.