პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლომუაშვილი ვალერ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი /
2 მატია ბელას უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი დოქტორი /
3 ბაზელის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის ექსპერტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 Pro-Mestia Georgia იურიდიული ექსპერტი 09/01/20025 09/01/2006
2 University of Comenius Bratlislava Visisting Lecturer 02/01/2009 08/25/2002
3 University of Mateja Bela Lecturer 09/01/20029 08/25/2012
4 აგრარული უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/10/2012
5 შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 10/10/2012
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 05/06/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ევროპის პოზიცია საქართველოს შიდა კონფლიქტების მოგვარებასთაან მიმართებაში 2011
2 ეფექტურობა და არაეფექტურობაემიგრანტთა ინტეგრაციის არსებული ფორმების ევროპაში 2011
3 სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადაჭრის ანალიზი 2009