პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბაკალავრი /
2 ტალინის ტექნოლოგიეური უნივერსიტეტი კიბერ უსაფრთხოება ინფორმაციული უსაფრთხოების მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისი მერია პროგრამისტი 04/09/2008 09/22/2010
2 საჯარო სამსახურის ბიური პროგრამისტი 09/16/2010 09/04/2012
3 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი 05/10/2013 09/18/2014
4 თიბისი ბანკი აიტი აუდიტორი 09/06/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი