პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ფიფია ანა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 1 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი-კერძო სამართალი 2007/03/31 2012/03/31
2 თბილსისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური 2007/01/01 2008/01/01
3 თბილსისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასემინარო კურესები კერძო სამართლის სფეროში 2007/01/01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ხელშეკრულებიდან გასვლის ინსტიტუტი - შედარებითი ანალიზი 2006
2 სტუდენტთა მოსაზრებები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თაობაზე 2008