პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თოთლაძე ლია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-ეკონომიკური Jul 30 1990 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უძრავი ქონებისა და ინვესტიციების მართვის კომპანია ექსპერტ-შემფასებელი 2000.06.15 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი