პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხაჭიპერაძე ზაზა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო Jun 3 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსსუ ცენტრალური კლინიკა ქირურგი ინტერნი 2002.12.04 2006.12.02
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.03.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 History of Georgia, Georgian Medicine and Medea 2011
2 The Georgian Healthcare System during the conflict in August 2008 and world crisis 2011
3 Prospects of medical tourism development in Georgia 2010
4 Some immunobiological aspects of laparotomy wounds healing process 2004
5 Intensity of Phagocytosis charasteristic of the wound healing 2004
6 Functional organization of neurons of thalamus central-medial nucleus during the painful stimulation 2002
7 Prevalence of parasite diseases in Georgia 2001
8 Breech Presentation as the risk factor in Perinatal Pathology 2000