პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გერსამია რუსუდან

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ფილოლოგიური Apr 9 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწოფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრა ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი 2000.04.13 2005.04.13
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო პროექტების მენეჯერი 2006/01/01 12/31/2012
3 ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრა ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი 2005/01/01 2006/01/01
4 კერძო სკოლა-ლიცეუმი "მთიები" (თბილისი) მასწავლებელი 2004/01/01 2004/01/01
5 ქალაქ წალენჯიხის მერია კულტურისა და განათლების საკითხთა მმართველი 1996/02/05
6 ილიას უნივერსიტეტი სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი 12/20/2012 12/20/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი 2011
2 ხაზთაშორის მორფემული გლოსირება (მეგრული ტექსტების მორფოლოგიური ანალიზი) ნაწილი 1. 2012
3 სახელთა მრავლობითში ჩართული -ლ სონოროს ფუნქციის საკითხისათვის მეგრულსა და ლაზურში 2011
4 Языковое выражение слов чувственно-умственного восприятия в лексемах и фразеологизмах 2010
5 S1 პირის ნულოვანი ალომორფის ფონოლოგიური პოზიციების განსაზღვრისათვის მეგრულში 2010
6 იოსებ ყიფშიძის „мегрельско-русский словарь” და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე კვლევებისთვის 2010
7 მორფონოლოგიური ტრანსფორმაციები მეგრულში 2010
8 ტაბუ ქართულ ეთნოკულტურაში გველის ეთნოლინგვისტური ანალიზის საფუძველზე. 2010
9 მეგრული ვაშინერს (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი) 2009
10 მეგრული ტექსტების კომპიუტერული ბაზის სტრუქტურა, საანოტაციო პარამეტრები და მოხმარების პრინციპები 2009
11 საკომუნიკაციო მიზანდასახულობა და ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის კომპონენტთა განლაგება (ქართველურ ენათა მასალაზე) 2009
12 მორფემული გლოსირება თანამედროვე ლინგვისტურ კვლევაში 2009
13 მორფემული გლოსირება თანამედროვე ლინგვისტურ კვლევაში 2009
14 .იოტიზაციის საკითხისათვის მეგრულში 2009
15 ტაბუს ვერბალური გამოხატვისათვის მეგრულში 2009
16 ექსპედიციის ანგარიში 2007
17 სისტემატური, განმეორებადი მოქმედების გამოხატვა გილა- პრეფიქსით მეგრულში 2006
18 ."განძი" - ძველი ქართული სამართლის ტერმინი 2006
19 ზმნური სინონიმები მეგრულში და მათი სისტემატიზაციის საკითხი 2006
20 პოლისემია და სინონიმია 2005
21 ბახვ- ფუძე და მისი ფონოსემანტიკური ვარიანტები მეგრულში 2005
22 აბსოლუტური სინონიმია მეგრულში 2004
23 .„ლაპარტყია" ტიპის წარმოება მეგრულში 2004
24 ხანდაზმულობა (ტერმინის საკითხისათვის) 2004
25 სემანტიკური დანიშნულების ხმოვანთმონაცვლეობა მეგრულში 2003
26 ჭამის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში 2002
27 ცემის აღმნიშვნელი სინონიმების სემანტიკა მეგრულში 2001
28 ფონოსემანტიკური კავშირებისათვის ქართველურ ლექსიკაში 2001
29 ზმნური სუფიქსების რანგობრივი სტრუქტურა მეგრულში 2012
30 მეგრული ტექსტები. ნაწილი 2 2012
31 ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში 2016