თუ სწავლა გინდა
   
გერსამია რუსუდან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ფილოლოგიური Apr 9 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო პროექტების მენეჯერი 2006/01/01 12/31/2012
2 ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრა ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი 2005/01/01 2006/01/01
3 კერძო სკოლა-ლიცეუმი "მთიები" (თბილისი) მასწავლებელი 2004/01/01 2004/01/01
4 სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწოფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრა ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი 2000.04.13 2005.04.13
5 ქალაქ წალენჯიხის მერია კულტურისა და განათლების საკითხთა მმართველი 1996/02/05
6 ილიას უნივერსიტეტი სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი 12/20/2012 12/20/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ცემის აღმნიშვნელი სინონიმების სემანტიკა მეგრულში 2001
2 ფონოსემანტიკური კავშირებისათვის ქართველურ ლექსიკაში 2001
3 ჭამის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში 2002
4 სემანტიკური დანიშნულების ხმოვანთმონაცვლეობა მეგრულში 2003
5 აბსოლუტური სინონიმია მეგრულში 2004
6 .„ლაპარტყია" ტიპის წარმოება მეგრულში 2004
7 ხანდაზმულობა (ტერმინის საკითხისათვის) 2004
8 პოლისემია და სინონიმია 2005
9 ბახვ- ფუძე და მისი ფონოსემანტიკური ვარიანტები მეგრულში 2005
10 სისტემატური, განმეორებადი მოქმედების გამოხატვა გილა- პრეფიქსით მეგრულში 2006
11 ."განძი" - ძველი ქართული სამართლის ტერმინი 2006
12 ზმნური სინონიმები მეგრულში და მათი სისტემატიზაციის საკითხი 2006
13 ექსპედიციის ანგარიში 2007
14 მეგრული ვაშინერს (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი) 2009
15 მეგრული ტექსტების კომპიუტერული ბაზის სტრუქტურა, საანოტაციო პარამეტრები და მოხმარების პრინციპები 2009
16 საკომუნიკაციო მიზანდასახულობა და ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის კომპონენტთა განლაგება (ქართველურ ენათა მასალაზე) 2009
17 მორფემული გლოსირება თანამედროვე ლინგვისტურ კვლევაში 2009
18 მორფემული გლოსირება თანამედროვე ლინგვისტურ კვლევაში 2009
19 .იოტიზაციის საკითხისათვის მეგრულში 2009
20 ტაბუს ვერბალური გამოხატვისათვის მეგრულში 2009
21 Языковое выражение слов чувственно-умственного восприятия в лексемах и фразеологизмах 2010
22 S1 პირის ნულოვანი ალომორფის ფონოლოგიური პოზიციების განსაზღვრისათვის მეგრულში 2010
23 იოსებ ყიფშიძის „мегрельско-русский словарь” და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე კვლევებისთვის 2010
24 მორფონოლოგიური ტრანსფორმაციები მეგრულში 2010
25 ტაბუ ქართულ ეთნოკულტურაში გველის ეთნოლინგვისტური ანალიზის საფუძველზე. 2010
26 სახელთა მრავლობითში ჩართული -ლ სონოროს ფუნქციის საკითხისათვის მეგრულსა და ლაზურში 2011
27 მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი 2011
28 ხაზთაშორის მორფემული გლოსირება (მეგრული ტექსტების მორფოლოგიური ანალიზი) ნაწილი 1. 2012
29 ზმნური სუფიქსების რანგობრივი სტრუქტურა მეგრულში 2012
30 მეგრული ტექსტები. ნაწილი 2 2012
31 ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში 2016