პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნადარეიშვილი ვახტანგ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ფსიქოლოგიის ასპირანტურა Mar 7 1994 12:00AM/
2 თსუ იურიდიული, სამართალმცოდნეობა იურისტი Aug 1 2003 12:00AM/
3 თსუ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგი Jan 1 1900 12:00AM/
4 სტუ TACIS-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი მენეჯმენტის იურისტი Jan 1 1900 12:00AM/
5 თსუ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 NULL NULL NULL NULL
2 დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ზოგადი ფსიქოლოგიის განყოფილების გამგე 1986/09/01 2011/06/01
3 NULL NULL NULL NULL
4 NULL NULL NULL NULL
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
6 NULL NULL NULL NULL
7
8

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მოლოდინის საკითხი ი.ბჟალავას ნაშრომებში 2010
2 სოციალური კაპიტალის ფსიქოლოგიური ასპექტები - ნორმატიული რეგულაცია. 2009
3 სოციალური კაპიტალი - დევიაციური ასპექტები. 2008
4 კოგნიტური სოციალური კაპიტალის ეპიფენომენალობის საკითხისათვის 2008
5 მედიის სისტემური ანალიზი. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრისა და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოცაციის ბიულეტენი. 2007
6 ადაპტაციის, სტაბილობის და დევიაციის სოციო-ფსიქოლოგიისათვის. 2007
7 სამართალი და ფსიქოლოგია. 2007
8 დევიაცია, დაძაბულობის თეორიები და წონასწორობის განწყობისეული მოდელი. 2005
9 მოსალოდნელი ღირებულების კონცეფცია და განწყობა 2005
10 პიროვნება და ნორმატიული ქცევა. 2004