პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხოფერია რევაზ

, მაგისტრი

  • r.khoperia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული Sep 17 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მთავარი სპეციალისტი 2004.08.01 2006.05.01
2 განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი იურიდიული სამმართველოს უფროსი 2006.05.01 2007.09.25
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Balancing freedom, autonomy and accountability in education 2012
2 The International Journal for Education Law and Policy 2011
3 მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში 2011
4 ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილება და უფლების დაცვის ეფექტური საპროცესო მექანიზმი 2010