პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქვარიანი ლევანი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (თსუ) ეკონომიკა მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ევროკავშირის პროექტი - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობების განძლიერება სასოფლო-სამეურენო კოოპერატივების ექსპერტი 10/15/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კოოპერატივების როლი ქართული ღვინის ინდუსტრიაში 2015