თუ სწავლა გინდა
   
მეგრელიშვილი ქეთევან

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა აღოსავლეთმცოდნე ფილოლოგი; სპარსულისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი; თარჯიმანი 07/16/2016/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 02/03/2000/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ ფილოლოგიის კათედრის ლაბორანტი 11/01/1994 09/18/2000
2 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება სპარსული ენის შემსწავლელი კურსების პედაგოგი 10/15/2013
3 თსუ ირანული ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტი 10/01/1991 12/30/1993
4 თსუ ირანული ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი 09/18/2000 09/01/2002
5 თბილისის 51-ე საჯარო სკოლა სპარსული ენის პედაგოგი 09/15/2009
6 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ირანისტიკის განყოფილების კონტრაქტით მოწვეული მასწავლებელი 09/01/2006 03/05/2007
7 თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის ირანული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი 09/01/2002 09/01/2006
8 თსუ ირანული ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურებით) 09/01/1996 09/18/2000
9 თსუ ირანული ფილოლოგიის კათედრის სტაჟიორ-მკვლევარი 09/01/1989 09/01/1991
10 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების ცენტრის მასწავლებელი 03/05/2007 08/01/2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "ღორის" აღმნიშვნელი სიტყვები და მათი სიმბოლიკა "ვის ო რამინსა" და "ვისრამიანში" 1993
2 ყვავილთა როლი გმირთა სულიერი მდგომარეობის გადმოსაცემად "ვის ო რამინისა" და "ვისრამიანის" მიხედვით 1998
3 პერსონაჟთა შინაგანი განწყობილების ასახვა ფიტონიმთა საშუალებით ("ვის ო რამინისა და "ვისრამიანის" მიხედვით) 2002
4 ფლორის აღმნიშვნელი რამდენიმე ლექსიკური ერთეული და მათი როლი გმირთა ფიზიკური მხარის გადმოსაცემად "ვის ო რამინსა" და "ვისრამიანში" 2004
5 სპარსული ენის ზოგიერთი სახელმძღვანელოს შესახებ (ირანელი ავტორები) 2004
6 საკითხავი წიგნი სპარსულში I 2005
7 ზოონიმი "mar" - "გველი" და მასთან დაკავშირებული მხატვრულობა "ვისრამიანის" მიხედვით 2006
8 "ვისრამიანის" ონომასტიკონიდან 2007
9 ქართული ლექსემა "nigozi" და სპარსული "gouz" 2007
10 რიგ ფიტონიმთა დერივაციული პოტენციალისთვის სპარსულში 2008
11 "ვისრამიანის" ცხოველთა სამყაროდან 2008
12 "ვისრამიანში" მოხსენიებული ბიბლიური გმირები 2009
13 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცემული სპარსული ენის სახელმძღვანელოების მიმოხილვა 2009
14 ირანულ ანთროპონიმთა დამკვიდრებისათვის ქართულში (საშუალო ირანული ენობრივი ეპოქა) 2009
15 კონსტანტინე ფაღავა - აზერბაიჯანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების მკვლევარი 2012
16 "თავანის" წარმომავლობისა და ომონიმიზაციისათვის ქართულში 2012
17 საკითხავი წიგნი სპარსულში II 2015