თუ სწავლა გინდა
   




აბაშიძე მარინე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი



განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი