პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


აბაშიძე არჩილ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებათა და ხელოვნების 07/25/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიწვეული ლექტორი 09/01/2005 09/01/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Challenges of Recruitment Procedures in the Georgian Civil Service 2015