თუ სწავლა გინდა
   
ბაქრაძე მაია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური სამართალმცოდნეობის მაგისტრი 17/11/2005/
2 პროფ. ჯ. ბაქრაძის სახელობის სამართლის და ეკონომიკის ინსტიტუტი ბაკალავრი 07/21/1997/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ავტომატიკის და გამოთვლითი ტექნიკის მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 12/28/2006 22/09/2015
2 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე (ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა) მოსამართლე 09/22/2005 12/28/2006
3 საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია ადვოკატი 05/15/1998 09/22/2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მაგისტრატ მოსამართლეთა განსჯად საქმეთა განხილვის თავისებურებები ადმინისტრაციული სამართალწარმებისას 2010