პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბანცაძე გიორგი

, ხარისხის გარეშე

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი