პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯარიაშვილი ნინო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა დოქტორანტი /
2 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი ეკონომიკის მაგისტრი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ეკონომიკური თეორიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია 06/30/1999/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ჯუნიორ ეჩივმენტ-საქართველო ტრენერი 09/01/2004 09/01/2017
2 კავკასიის უნივერსიტეტი მიწვეული ლექტორი 09/05/2016 01/25/2017
3 საქართევლოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო ტურიზმის მიწვეული ლექტორი 10/04/2016 03/15/2017

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი