თუ სწავლა გინდა
   
ქურდაძე შალვა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი დოქტორი 04/04/2003/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS ტრენერი 11/01/2013 11/30/2013
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი ლექტორი, ასისტენტ პროფესორი 09/01/2016 09/01/2007
3 საბაჟო აკადემია ლექტორი 09/01/2000 09/01/2003
4 თბილისის ეკონომიკური ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 03/05/2009 11/09/2011
5 თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი პროფესორი 02/14/2011
6 გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი პროფესორი 02/01/2010
7 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატი 01/04/2001
8 საბანკო საფინანსო ინსტიტუტი სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი 01/01/2007 12/01/2007
9 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ნოტარიატის დეპარტამენტი; სამართლის რეფორმებისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი 01/01/1999 12/30/2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 2012
2 აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების გამოყენება, როგორც მტკიცებულება, სამოქალაქო პროცესი 2012
3 კანონიერების პრინციპის უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში 2013
4 საექსპერტო შეფასება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 27 თებერვლის #2/2/558 გადაწყვეტილების 2014
5 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საექსპერტო შეფასება 2014
6 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი მეორე გამოცემა (შევსებული და გადამუშავებული) 2015
7 დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანისა და გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები 2015