თუ სწავლა გინდა
   
ართმელაძე ანა

სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის მენეჯერი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი