პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ართმელაძე ანა

სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის მენეჯერი, ბაკალავრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი