პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯაფარიძე ასმათ

, ხარისხის გარეშე

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის აღმოსავლეთმცოდნე თურქოლოგი 06/28/1991/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის თსუ თურქული ენის მასწავლებელი 03/01/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ თურქული თარგმანი 2004
2 თურქულენოვან ჟურნალ „ჩვენებურის“ მიმოხილვა 1995
3 ქალი და მისი როლი თანზიმათის ხანის თურქეთში 2006
4 ლიტერატურის ახლებური გაგების წარმოშობა თანზიმათის ეპოქის თურქეთში 2006
5 თანზიმათის ეპოქის თურქი მწერლები დივანის ლიტერატურის შესახებ 2006
6 კრიტიკული ლიტერატურის განვითარება „თანზიმათის“ ეპოქაში 2008
7 იბრაჰიმ შინასის პიესა „პოეტის ქორწინება“ 2010