თუ სწავლა გინდა
   
გეგენავა დიმიტრი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის ბაკალავრი 11/16/2010/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი 18/02/2013/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი 12/21/2010
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის იურისტი 10/19/2009 12/21/2010
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 10/03/2011 02/28/2016
4 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 03/03/2014
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი (სამართლის მეთოდების მიმართულება) 02/29/2016
6 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი 02/27/2012
7 კავკასიის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/16/2015 01/07/2016
8 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/11/2013 06/28/2014
9 დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი დირექტორი 02/06/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სტუდენტური თვითმმართველობების სამართლებრივი მიმოხილვა 2011
2 სამშენებლო სამართალი და მისი სამართლებრივი ბუნება 2011
3 საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში: სამართალწარმოების ძირითადი სისტემური პრობლემები 2012
4 საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი ბუნება და მისი ადგილი ხელისუფლების დანაწილების კონცეფციაში 2012
5 გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების ცნება და ინსტიტუტი (ზოგადი მიმოხილვა) 2012
6 ქართული სამართლებრივი აზრის ისტორიიდან: სურგულაძე-ნანეიშვილის პოლემიკა 2012
7 კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტი 2013
8 უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ქართული მოდელი: გორდიას კვანძი საქართველოს კონსტიტუციაში 2013
9 საარჩევნო დავის განხილვის თავისებურებანი საკონსტიტუციო სასამართლოში: ქართული გამოცდილება და პერსპექტივები 2013
10 ზოგიერთი ცნების მართებულობის საკითხისათვის ქართულ საკონსტიტუციო სამართალში 2013
11 „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და კანონმდებლობის ნორმატიული შიმშილი 2013
12 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 2013
13 კაზუსები საკონსტიტუციო სამართალში 2013
14 მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში 2013
15 ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები (1917–1921) და საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 2013
16 Unconstitutional Constitutional Amendment: Three Judgments from the Practice ofthe Constitutional Court of Georgia 2014
17 Les Bases Européennes Du Constitutionalisme Géorgien: La Lutte Pour Un Etat De Droit 2014
18 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მეორე გამოცემა 2014
19 ჯვრისწერის აღიარების პრობლემა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 2015
20 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მესამე გამოცემა 2015
21 კონსტიტუციის გადასინჯვის ქართული მოდელი - ნორმატიული მოწესრიგების ხარვეზები და პერსპექტივა 2015
22 პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო სამართალში 2015
23 „ძალაუფლება“ v. „ხელისუფლება“: შენიშვნები კონსტიტუციის მე-5 მუხლის თაობაზე 2016
24 კონსტიტუციური შეთანხმების ზოგიერთი სამართლებრივი და ტექნიკური პრობლემა 2016
25 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მეოთხე გამოცემა 2016
26 ძალაუფლების გამიჯვნის ქართული მოდელის პრობლემა 2016
27 საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები 2016