პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გეგენავა დიმიტრი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის ბაკალავრი 11/16/2010/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი 18/02/2013/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის იურისტი 10/19/2009 12/21/2010
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი 12/21/2010
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 10/03/2011 02/28/2016
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი (სამართლის მეთოდების მიმართულება) 02/29/2016
5 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი, ასისტენტ-პროფესორი 02/27/2012
6 კავკასიის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/16/2015 01/07/2016
7 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 03/03/2014
8 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/11/2013 06/28/2014
9 დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი დირექტორი 02/06/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 „ძალაუფლება“ v. „ხელისუფლება“: შენიშვნები კონსტიტუციის მე-5 მუხლის თაობაზე 2016
2 Constitutional Court of Georgia as Positive Legislator: Transformation and Modern Challenges 2017
3 კონსტიტუციური შეთანხმების ზოგიერთი სამართლებრივი და ტექნიკური პრობლემა 2016
4 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მეოთხე გამოცემა 2016
5 ძალაუფლების გამიჯვნის ქართული მოდელის პრობლემა 2016
6 საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები 2016
7 ჯვრისწერის აღიარების პრობლემა ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 2015
8 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მესამე გამოცემა 2015
9 კონსტიტუციის გადასინჯვის ქართული მოდელი - ნორმატიული მოწესრიგების ხარვეზები და პერსპექტივა 2015
10 პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო სამართალში 2015
11 Unconstitutional Constitutional Amendment: Three Judgments from the Practice ofthe Constitutional Court of Georgia 2014
12 Les Bases Européennes Du Constitutionalisme Géorgien: La Lutte Pour Un Etat De Droit 2014
13 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, მეორე გამოცემა 2014
14 კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტი 2013
15 უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის ქართული მოდელი: გორდიას კვანძი საქართველოს კონსტიტუციაში 2013
16 საარჩევნო დავის განხილვის თავისებურებანი საკონსტიტუციო სასამართლოში: ქართული გამოცდილება და პერსპექტივები 2013
17 ზოგიერთი ცნების მართებულობის საკითხისათვის ქართულ საკონსტიტუციო სამართალში 2013
18 „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და კანონმდებლობის ნორმატიული შიმშილი 2013
19 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 2013
20 კაზუსები საკონსტიტუციო სამართალში 2013
21 მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში 2013
22 ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები (1917–1921) და საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 2013
23 საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში: სამართალწარმოების ძირითადი სისტემური პრობლემები 2012
24 საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი ბუნება და მისი ადგილი ხელისუფლების დანაწილების კონცეფციაში 2012
25 გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების ცნება და ინსტიტუტი (ზოგადი მიმოხილვა) 2012
26 ქართული სამართლებრივი აზრის ისტორიიდან: სურგულაძე-ნანეიშვილის პოლემიკა 2012
27 სტუდენტური თვითმმართველობების სამართლებრივი მიმოხილვა 2011
28 სამშენებლო სამართალი და მისი სამართლებრივი ბუნება 2011