თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ევროპული უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი 01/30/2009/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი იურიდიული . /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აიბი ევრო კავკასიური უნივერსიტეტი კურიკულუმის დაგეგნვისა და მონიტორინგის ჯგუფის მენეჯერი 08/24/2011 03/22/2012
2 იურიდიული დახმარების სამსახური კორდინატორი 03/08/2014 08/26/2015
3 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქმისმწარმოებელი 01/26/2009 12/24/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი