თუ სწავლა გინდა
   
კელენჯერიძე იზა

მოწვეული სპეციალისტი,


ბიო

იზა კელენჯერიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ლექტორი 2013 წლის იანვრიდან. უძღვება სწავლების კურსებს სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის პროცესში, სასჯელაღსრულებით სამართალსა და სასჯელის შეფარდებაში სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე. არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით; ასევე - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სამოსამართლო სწავლების მსმენელი. სწავლობდა ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე DAAD -ის კვლევითი სტიპენდიის დაფინანსებით. გავლილი აქვს ტრენერთა ტრენინგი;ასევე სხვადასხვა ტრენინგები ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის, ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებულ წარმოებასა და ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ა.შ. იყო ევროპული სისხლის სამართლის საზაფხულო სკოლის მონაწილე (ბათუმი -ბერლინი).  ასევე ბერლინში მიღებული აქვს სამართლებრივი გერმანული ენის დიპლომი. 2014 წელს ხელმძღვანელობდა სტუდენტთა გაცვლით სემინარს თბილისსა და ბერლინში სამეცნიერო კუთხით.

იზა კელენჯერიძე ორიენტირებულია სწავლების თანამედროვე მეთოდების მაქსიმალურად გამოყენებაზე სწავლების პროცესში; მისთვის მთავარ ორიენტირს წარმოადგენს კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა და უახლესი სასამართლო პრაქტიკის გაცნობა სტუდენტებისთვის; ასევე შესაბამის საგნებში დიდ დროს უთმობს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მიღებისთვის აუცილებელი უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბებას და განვითარებას.

იზა კელენჯერიძე მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრში კონსულტანტისა და ადვოკატის ასისტენტად; 2005-2010 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი; 2011 წელს იყო შპს ,,სიონი-მ“-ის იურისტი. პარალელურად კითხულობდა ლექციებს საქართელოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტებზე.

იზა კელენჯერიძეს ჩაბარებული აქვს პროკურატურის, ადვოკატთა და მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები.  გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები თანამედროვე გერმანიის კონსტიტუციურ - სამართლებრივ წყობასა და არასრულწლოვანთა დანაშაულობის თემებზე.